Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladaným návrhom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva.
Vzhľadom na zavedenie nových druhov povolení (certifikát prijímateľa výrobkov obranného priemyslu, všeobecná transferová licencia, globálna transferová licencia a individuálna transferová licencia) je súčasťou predloženého návrhu zákona doplnenie sadzobníka správnych poplatkov o nové položky, zohľadňujúce náklady ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti s ich udeľovaním alebo vydávaním.
Návrh zákona okrem potrieb aplikačnej praxe reaguje aj na schválenú novelu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého v súlade s § 40m prešli kompetencie v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu z Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Navrhované znenie zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a nebude mať žiadny vplyv na zamestnanosť, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právom Európskej únie.
Materiál podlieha sprístupňovaniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Materiál bol predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania, nakoľko bol v podobe návrhu novelizácie zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predmetom medzirezortného pripomienkového konania v mesiaci december 2010.