VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materiál na rokovanie Číslo: UV-25851/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
Za bezchybnosť:
Za MH SR: Ing. Pavol Takáč
JUDr. Jozef Gaisbacher, PhD.,
riaditeľ odboru legislatívy
Za Úrad vlády SR: Mgr. Lucia Dubravská
JUDr. Peter Rohaľ,
generálny riaditeľ sekcie
vládnej legislatívy
456
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................... 2011
o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2011
Za MH SR: