1
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/57/ES
zo 17. júna 2008
o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve
(prepracované znenie)
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Člá-nok
(Č, O, V, P)
Text
Spô-sob
transpozície
Číslo
Člá-Člá-noknok (Č,(Č, §,§, O,O, V,V, P)P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 18
O: 4
4. Notifikovaný orgán môže vydať prechodné vyhlásenia o overení, ktoré sa vzťahujú na určité etapy postupu overenia alebo na určité časti subsystému. V takom prípade sa uplatňuje postup uvedený v prílohe VI.
N
§§ 7373
O:O: 44
14. V § 73 ods. 4 sa slová „čiastkové vyhlásenie o“ nahrádzajú slovami „certifikát ES o čiastkovom“.
U
Č: 21
O: 12
12. Povolenia na uvedenie do prevádzky, ktoré sa udelili pred 19. júlom 2008, vrátane povolení vydaných podľa medzinárodných dohôd, najmä RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) a RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), ostávajú v platnosti v súlade s podmienkami, podľa ktorých boli udelené. Toto ustanovenie má prednosť pred článkami 22 až 25.
N
§§ 7676
O:O: 1010
15. V § 76 ods. 10 prvej vete sa vypúšťajú slová „v inom členskom štáte“.
U
Č: 33
O: 2
P: a)
P: b)
P: c)
P: d)
P: e)
P: f)
2. Spoločné špecifikácie pre register sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 29 ods. 3 a na základe návrhu špecifikácií vypracovaného agentúrou. Uvedené návrhy špecifikácií zahŕňajú: obsah, formát údajov, funkčnú a technickú štruktúru, prevádzkový režim vrátane dohôd o výmene údajov a pravidlá vkladania a prezerania údajov. Pre každé vozidlo musí register obsahovať minimálne tieto informácie:
a) EČV;
b) odkazy na vyhlásenie ES o overení a vydávajúci orgán;
c) odkazy na Európsky register povolených typov vozidiel uvedený v článku 34;
d) identifikácia majiteľa vozidla a jeho držiteľa;
e) obmedzenia týkajúce sa použitia vozidla;
f) subjekt zodpovedný za údržbu.
N
§§ 8080 O:O: 33
16. V § 80 odsek 3 znie:
„(3) V národnom registri železničných vozidiel sa evidujú údaje podľa spoločnej špecifikácie národného registra vozidiel.27a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a) Rozhodnutie Komisie 2007/756/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (Ú. v. L 305, 23.11.2007) v znení rozhodnutia 2011/107/EÚ (Ú. v. L 43, 17.2.2011).“.
U
2
SMERNICA KOMISIE 2011/18/EÚ
z 16. marca 2011,
ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve
(Text s významom pre EHP)
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Člá-nok
(Č.O, V, P)
Text
Spô-sob
trans-pozície
Čís-lo
Člá-nok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poz-nám-ky
Č 1
Prílohy II, V a VI k smernici 2008/57/ES sa nahrádzajú prílohami I, II a III k tejto smernici.
Č 2
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
3. Povinnosti transpozície a vykonávania tejto smernice sa nevzťahujú na Cyperskú republiku a Maltskú republiku, kým na ich území nebudú vybudované železničné systémy.
N
Č. III
Príloha č. 15
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 31. decembra 2011.
35. V prílohe č. 15 štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a smernice Komisie 2011/18/EÚ z 1.marca 2011 (Ú. v. L 57, 2.3.2011).“.
Ú
Č 3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n. a.
3
Č 4
Táto smernica je určená členským štátom.
n. a.
PRÍLOHA
PRÍLOHA II
SUBSYSTÉMY
1. Zoznam subsystémov
Na účely tejto smernice sa systém tvoriaci systém železníc môže rozčleniť na tieto subsystémy:
a) štrukturálne oblasti:
- infraštruktúra,
- energia,
- traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie v prípade traťových zariadení,
- riadenie-zabezpečenie a návestenie v prípade palubných zariadení,
- železničné koľajové vozidlá;
b) funkčné oblasti:
- prevádzka a riadenie dopravy,
- údržba,
- telematické aplikácie v osobnej a nákladnej doprave.
2. Opis subsystémov
Agentúra navrhne v čase vypracovania príslušného návrhu TSI pre každý subsystém alebo časť subsystému zoznam komponentov a aspektov týkajúcich sa interoperability. Bez toho, aby bol dotknutý výber aspektov alebo komponentov týkajúcich sa interoperability a poradia, v akom sa stanú predmetom TSI, subsystémy zahŕňajú tieto oblasti:
2.1. Infraštruktúra
Trať, výmeny, inžinierske stavby (mosty, tunely atď.), pridružená infraštruktúra stanice (nástupištia, prístupové zóny vrátane potrieb pre osoby so zníženou
N
Príloha č. 1
31. Príloha č. 1 znie:
„SUBSYSTÉMY
1. Zoznam subsystémov
Železničný systém sa člení na tieto subsystémy:
1.1 v štrukturálnej oblasti
a) železničná infraštruktúra,
b) energia,
c) traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,
d) vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,
e) železničné koľajové vozidlá;
1.2 vo funkčnej oblasti
a) prevádzka a riadenie dopravy,
b) údržba a
c) telematické aplikácie v osobnej doprave a v nákladnej doprave.
2. Opis subsystémov
Komponenty a aspekty týkajúce sa interoperability určené pre každý subsystém alebo časť subsystému z technickej špecifikácie interoperability. Subsystémy zahŕňajú najmä:
2.1 Železničná infraštruktúra - železničné trate, výhybky, inžinierske stavby (najmä mosty a tunely), pridruženú infraštruktúru stanice (najmä nástupištia, prístupové zóny vrátane potrieb osôb so zníženou pohyblivosťou), bezpečnostné zariadenia a ochranné zariadenia.
Ú
4
pohyblivosťou atď.), bezpečnostné a ochranné zariadenia.
2.2. Energia
Elektrifikačný systém vrátane nadzemného trolejového vedenia a traťové časti zariadení na meranie spotreby elektrickej energie.
2.3. Riadenie-zabezpečenie a návestenie v prípade traťových zariadení
Všetky traťové zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na premávanie po sieti.
2.4. Riadenie-zabezpečenie a návestenie v prípade palubných zariadení
Všetky palubné zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na premávanie po sieti.
2.5. Prevádzka a riadenie dopravy
Postupy a zariadenia umožňujúce koherentnú prevádzku rozličných štrukturálnych subsystémov tak počas bežnej, ako aj počas mimoriadnej prevádzky vrátane zloženia a riadenia vlakov, plánovania a riadenia dopravy.
Na vykonávanie cezhraničnej dopravy sa môže vyžadovať odborná kvalifikácia.
2.6. Telematické aplikácie
V súlade s prílohou I tento subsystém pozostáva z dvoch prvkov:
a) aplikácií v osobnej doprave vrátane systémov, ktoré poskytujú cestujúcim informácie pred cestou a počas cesty, systémov rezervácie a platenia, manažmentu batožiny a manažmentu spojení medzi vlakmi a
2.2 Energia - elektrifikačný systém, vrátane nadzemného trolejového vedenia a traťové časti zariadení na meranie spotreby elektrickej energie.
2.3 Traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia všetky traťové zariadenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na prevádzku v železničnej infraštruktúre.
2.4 Vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia
Všetky vozidlové zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na jazdu po železničnej infraštruktúre.
2.5 Prevádzka a riadenie dopravy - postupy a zariadenia umožňujúce koherentnú prevádzku rôznych štrukturálnych subsystémov tak počas bežnej prevádzky, ako aj počas poruchovej prevádzky, vrátane zostavy a vedenia vlakov, plánovania a riadenia železničnej dopravy.
Na prevádzkovanie cezhraničnej železničnej dopravy sa môže vyžadovať odborná kvalifikácia.
2.6 Telematické aplikácie - v súlade s členením systému transeurópskych železníc tento subsystém tvoria
a) aplikácie v osobnej doprave, vrátane systémov poskytujúcich cestujúcim informácie pred cestou a počas cesty, systémov rezervácie a platenia, manažmentu batožiny a manažmentu spojení medzi vlakmi a ostatnými druhmi dopravy,
b) aplikácie v nákladnej doprave, vrátane informačných systémov (najmä monitorovania
5
ostatnými druhmi dopravy;
b) aplikácií v nákladnej doprave vrátane informačných systémov (monitorovanie nákladu a vlakov v reálnom čase), systémov zoraďovania (zriaďovania a rozmiestňovania), systémov rezervácie, platenia a fakturácie, manažmentu spojení s ostatnými druhmi dopravy a vypracúvania elektronických sprievodných dokladov.
2.7. Železničné koľajové vozidlá
Štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetky vlakové zariadenia, zariadenia zberačov prúdu, trakčné jednotky a jednotky na premenu energie, palubné zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie, brzdové zariadenia, ťahadlové mechanizmy, pojazdné zariadenia (podvozky, nápravy atď.) a zavesenia, dvere, rozhrania človek/stroj (vodič, vlakový personál a cestujúci vrátane potrieb pre osoby so zníženou pohyblivosťou), pasívne alebo aktívne bezpečnostné zariadenia a potreby pre zdravie cestujúcich a vlakového personálu.
2.8. Údržba
Postupy, s nimi súvisiace zariadenia, logistické strediská pre údržbárske práce a rezervy, ktoré umožňujú vykonávať povinnú nápravnú a preventívnu údržbu s cieľom zabezpečiť interoperabilitu systému železníc a zaručiť požadovanú výkonnosť."
nákladu a vlakov v reálnom čase), systémov zoraďovania (zriaďovania a rozraďovania), systémov rezervácie, platenia a fakturácie, manažmentu spojení s ostatnými druhmi dopravy a vypracúvania elektronických sprievodných dokladov.
2.7 Železničné koľajové vozidlá - štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetky vlakové zariadenia, zariadenia pre zber prúdu, trakčné jednotky a jednotky na premenu energie, vozidlové zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie, brzdové zariadenia, ťahadlové mechanizmy, pojazdné zariadenia (najmä podvozky a nápravy) a vypruženia, dvere, rozhrania človek/stroj (rušňovodič, vlakový personál a cestujúci, vrátane potrieb pre osoby so zníženou pohyblivosťou), pasívne a aktívne bezpečnostné zariadenia a potreby pre zdravie cestujúcich a vlakového personálu.
2.8 Údržba - postupy a s nimi súvisiace zariadenia, logistické strediská pre údržbárske práce a rezervy, ktoré umožnia vykonávať povinnú nápravnú a preventívnu údržbu s cieľom zabezpečiť interoperabilitu v určenej časti siete a zaručiť požadovanú výkonnosť.“.
PRÍLOHA V
VYHLÁSENIE ES O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV
1. Vyhlásenie ES o overení subsystémov
Vyhlásenie ES o overení a sprievodné dokumenty musia
N
33. V prílohe č. 6 časť ES vyhlásenie o overení vrátane nadpisu znie:
„ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ
1. ES vyhlásenie o overení
Ú
6
byť datované a podpísané.
Uvedené vyhlásenie musí vychádzať z informácií vyplývajúcich z postupu ES pri overovaní subsystémov v zmysle bodu 2 prílohy VI. Musí byť napísané v tom istom jazyku ako súbor technickej dokumentácie a musí obsahovať aspoň tieto položky:
- odkazy na smernicu,
- názov a adresu obstarávateľa alebo výrobcu alebo ich splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskej únii (uveďte obchodný názov a úplnú adresu; v prípade splnomocneného zástupcu uveďte aj obchodný názov obstarávateľa alebo výrobcu),
- stručný opis subsystému,
- názov a adresu notifikovaného orgánu, ktorý vykonal overenie ES uvedené v článku 18,
- odkazy na dokumenty, ktoré obsahuje súbor technickej dokumentácie,
- všetky príslušné dočasné alebo konečné ustanovenia, ktoré majú subsystémy spĺňať, a v prípade potreby najmä prevádzkové obmedzenia alebo podmienky,
- v prípade, že ide o dočasné vyhlásenie ES: obdobie jeho platnosti,
- totožnosť signatára.
Ak sa v prílohe VI odkazuje na vyhlásenie ES o ISV, na toto vyhlásenie sa uplatňujú ustanovenia tohto oddielu.
2. Vyhlásenie o overení subsystémov v prípade vnútroštátnych predpisov
Ak sa v prílohe VI odkazuje na vyhlásenie o overení subsystémov v prípade vnútroštátnych predpisov, na dané vyhlásenie sa mutatis mutandis uplatňujú ustanovenia bodu 1."
ES vyhlásenie o overení a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané.
Vyhlásenie musí vychádzať z informácií vyplývajúcich z postupu pri ES overovaní subsystémov podľa druhého bodu prílohy č. 4.
Toto vyhlásenie musí byť napísané v tom istom jazyku ako technické podklady a musí obsahovať najmä
a) odkaz na smernicu,
b) obchodné meno a úplnú adresu sídla obstarávateľa alebo výrobcu subsystému, alebo splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskej únii; ak ide o splnomocneného zástupcu aj obchodné meno a úplnú adresu sídla obstarávateľa alebo výrobcu,
c) stručný opis subsystému,
d) názov a adresu notifikovanej osoby, ktorá vydala certifikát o overení podľa postupu uvedeného v prílohe č. 4,
e) odkazy na jednotlivé dokumenty, ktoré obsahom súboru technickej dokumentácie,
f) príslušné dočasné alebo konečné ustanovenia, ktoré majú subsystémy spĺňať, a podľa potreby, najmä prevádzkové obmedzenia alebo podmienky,
g) dobu platnosti, ak ide o dočasné vyhlásenie ES,
h) totožnosť signatára.
Ustanovenia tohto bodu platia aj na vyhlásenie ES o čiastkovom overení.
2. ES vyhlásenie o overení v prípade vnútroštátnych predpisov
Na vyhlásenie o overení subsystémov v prípade vnútroštátnych predpisov sa ustanovenia bodu 1 uplatňujú s potrebnými
7
zmenami.".
PRÍLOHA VI
POSTUP OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV
1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
V rámci postupu overovania subsystémov sa kontroluje a osvedčuje, že subsystém:
- je navrhnutý, konštruovaný a inštalovaný takým spôsobom, aby vyhovoval základným požiadavkám, ktoré sa ho týkajú, a
- môže sa povoliť jeho uvedenie do prevádzky.
2. POSTUP ES PRI OVEROVANÍ
2.1. Úvod
Overenie ES je postup, pri ktorom notifikovaný orgán kontroluje a potvrdzuje, že subsystém:
- spĺňa ustanovenia príslušných TSI,
- spĺňa ustanovenia iných predpisov vyplývajúcich zo zmluvy.
2.2. Časti subsystému a etapy
2.2.1. Potvrdenie o čiastkovom overení (ISV)
Ak sa to uvádza v TSI, alebo prípadne na žiadosť žiadateľa, sa subsystém môže rozdeliť na určité častí alebo sa v určitých etapách postupu overovania môže vykonať jeho kontrola.
Potvrdenie o čiastkovom overení (ISV) je postup, v rámci ktorého notifikovaný orgán kontroluje a osvedčuje určité časti subsystému alebo určité etapy postupu overovania.
Po každom ISV dôjde k vyhotoveniu osvedčenia ES o ISV notifikovaným orgánom podľa výberu žiadateľa, ktorý potom v prípade potreby vyhotoví vyhlásenie ES o ISV. Osvedčenie o ISV a vyhlásenie o ISV musia obsahovať odkaz na tie TSI, v ktorých prípade sa
N
32. Príloha č. 4 znie:
„POSTUP OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV
1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
V rámci postupu overovania subsystémov sa kontroluje a osvedčuje, že subsystém je navrhnutý, konštruovaný a inštalovaný takým spôsobom, aby spĺňal základné požiadavky, ktoré sa ho týkajú, a môže sa povoliť jeho uvedenie do prevádzky.
2. POSTUP PRI ES OVEROVANÍ
2.1. Úvod
ES overovanie subsystémov je postup, v ktorom notifikovaná osoba kontroluje a potvrdzuje, že subsystém spĺňa ustanovenia príslušných technických špecifikácií interoperability a ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.2. Časti subsystému a etapy
2.2.1. Čiastkové overenie
Ak sa to uvádza v technických špecifikáciách interoperability, alebo na žiadosť žiadateľa, sa subsystém môže rozdeliť na určité časti alebo sa v určitých etapách postupu overovania môže vykonať jeho kontrola.
Čiastkové overenie je postup, v rámci ktorého notifikovaná osoba kontroluje a osvedčuje určité časti subsystému alebo určité etapy postupu overovania.
Po každom čiastkovom overení notifikovaná osoba vyhotoví certifikát ES o čiastkovom overení pre žiadateľa, ktorý potom v prípade potreby vyhotoví vyhlásenie ES o čiastkovom
Ú
8
posudzovala zhoda.
2.2.2. Časti subsystému
Žiadateľ môže žiadať o ISV pre každú časť. Každú časť možno podrobiť kontrole v každej etape opísanej v bode 2.2.3.
2.2.3. Etapy postupu overovania
Subsystém alebo určité časti subsystému sa podrobia kontrole vo všetkých týchto etapách:
- celkový projekt,
- výrobný proces: výstavba najmä vrátane stavebných činností, výroby, montáže komponentov, konečného nastavenia,
- záverečné odskúšanie.
Žiadateľ môže požiadať o ISV v etape projektovania (vrátane typových testov) a vo výrobnej etape.
2.3. Osvedčenie o overení
2.3.1. Notifikovaný orgán zodpovedný za overenie ES posúdi projekt, výrobný proces a záverečné odskúšanie subsystému a vyhotoví osvedčenie ES o overení určené pre žiadateľa, ktorý potom vyhotoví vyhlásenie ES o overení. Osvedčenie ES o overení musí obsahovať odkaz na tie TSI, v ktorých prípade sa posudzovala zhoda.
V prípade, že nedošlo k posúdeniu zhody subsystému vo všetkými relevantnými TSI (napríklad v prípade výnimiek, čiastkového uplatňovania TSI z dôvodu modernizácie alebo obnovy, prechodného obdobia v TSI alebo v špecifických prípadoch), osvedčenie ES musí obsahovať presný odkaz na TSI alebo ich časti, v ktorých prípade notifikovaný orgán počas postupu ES pri overovaní nepreskúmal zhodu.
2.3.2. V prípade, že boli vydané osvedčenia ES o ISV, notifikovaný orgán zodpovedný za overovanie ES
overení. Certifikát ES o čiastkovom overení a vyhlásenie o čiastkovom overení musia obsahovať odkaz na tie technické špecifikácie interoperability, pri ktorých sa posudzovala zhoda.
2.2.2. Časti subsystému
Žiadateľ môže žiadať o čiastkové overenie pre každú časť. Každú časť možno podrobiť kontrole v každej etape opísanej v bode 2.2.3.
2.2.3. Etapy postupu overovania
Subsystém alebo určité časti subsystému sa kontroluje v každej z týchto etáp:
a) v etape celkového projektu,
b) v etape výrobného procesu; výstavba subsystému vrátane stavebných prác, výroby, montáže komponentov a konečného nastavenia,
c) v etape záverečného odskúšania subsystému.
V etape projektovania, vrátane typových skúšok, a vo výrobnej etape môže žiadateľ požiadať o čiastkové overenie.
2.3. Certifikát
2.3.1. Notifikovaná osoba zodpovedná za ES overenie posúdi projekt, výrobný proces a záverečné odskúšanie subsystému a vypracuje certifikát ES o overení určený pre žiadateľa, ktorý potom vypracuje ES vyhlásenie o overení. Certifikát ES o overení musí obsahovať odkaz na tie technické špecifikácie interoperability, pri ktorých sa posudzovala zhoda.
Ak nedošlo k posúdeniu zhody subsystému so všetkými relevantnými technickými špecifikáciami interoperability (napríklad v prípade výnimiek, čiastkového uplatňovania
9
subsystému vezme tieto osvedčenia do úvahy a pred vydaním osvedčenia ES o overení:
- potvrdí, že osvedčenia ES o ISV náležite zodpovedajú relevantným požiadavkam TSI,
- skontroluje všetky aspekty, na ktoré sa nevzťahujú osvedčenia ES o ISV a
- skontroluje záverečné odskúšanie celého subsystému.
2.4. Súbor technickej dokumentácie
Súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k vyhláseniu ES o overení, musí obsahovať:
- technické vlastnosti konštrukčného riešenia - okrem iného celkové a podrobné výkresy súvisiace s realizáciou, elektrické a hydraulické schémy, schémy kontrolných okruhov, opis systémov spracúvania dát a automatických systémov, dokumentáciu týkajúcu sa prevádzky a údržby atď., ktorá je relevantná pre príslušný subsystém,
- zoznam komponentov interoperability podľa článku 5 ods. 3 písm. d), ktoré sú začlenené do subsystému,
- kópie vyhlásení ES o zhode alebo vhodnosti na použitie predpísané pre uvedené komponenty v súlade s článkom 13 tejto smernice, ku ktorým sú podľa potreby priložené zodpovedajúce podklady o výpočtoch a kópia záznamov o skúškach a preskúmaniach, ktoré vykonali notifikované orgány na základe spoločných technických špecifikácií,
- osvedčenia ES o ISV, ak sú k dispozícii, a v tom prípade aj vyhlásenia ES o ISV, ktoré sú priložené k osvedčeniu ES o overení, vrátane výsledku overenia platnosti týchto osvedčení notifikovaným orgánom,
- osvedčenie ES o overení spolu so zodpovedajúcimi podkladmi o výpočtoch, podpísané notifikovaným orgánom zodpovedným za overenie ES, v ktorom sa uvedie, že subsystém je v súlade s požiadavkami relevantných TSI, a v ktorom sa uvedú prípadné výhrady,
technických špecifikácií interoperability z dôvodu modernizácie alebo obnovy, prechodného obdobia v technických špecifikáciách interoperability alebo v špecifických prípadoch), certifikát musí obsahovať presný odkaz na technické špecifikácie interoperability alebo ich časti, pri notifikovaná osoba počas postupu pri ES overovaní nepreskúmala zhodu.
2.3.2. Ak boli vydané certifikáty ES o čiastkovom overení, notifikovaná osoba zodpovedná za overovanie ES subsystému zohľadní tieto certifikáty a pred vydaním certifikátu ES o overení:
a) potvrdí, že certifikáty ES o čiastkovom overení zodpovedajú relevantným požiadavkám technických špecifikácií interoperability,
b) skontroluje všetky aspekty, na ktoré sa nevzťahujú certifikáty ES o čiastkovom overení a
c) skontroluje záverečné odskúšanie celého subsystému.
2.4. Súbor technickej dokumentácie
Súbor technickej dokumentácie je prílohou ES vyhlásenia o overení a musí obsahovať:
a) celkové a podrobné výkresy v súlade s realizáciou, elektrickými a hydraulickými schémami, schémy kontrolných okruhov, opis systémov spracúvania dát a automatických systémov, prevádzkové a údržbárske príručky atď.,
b) zoznam komponentov, ktoré začlenené do subsystému,
c) kópie ES vyhlásení o zhode použitých
10
ktoré sa zaznamenali počas výkonu činností a neboli odvolané. Osvedčenie ES o overení by tiež mali sprevádzať správy o kontrole a audite, ktoré vypracoval ten istý orgán v súvislosti s overením podľa bodov 2.5.3 a 2.5.4,
- osvedčenia ES vydané v súlade s inými právnymi predpismi platnými na základe zmluvy,
- v prípade, že sa požaduje bezpečná integrácia podľa nariadenia Komisie (ES) č. 352/2009 [1], žiadateľ v rámci súboru technickej dokumentácie predloží správu posudzovateľa o spoločných bezpečnostných metódach (Common Safety Methods - CSM) hodnotenia a posudzovania rizík v zmysle článku 6 ods. 3 smernice 2004/49/ES.
2.5. Monitorovanie
2.5.1. Cieľom monitorovania ES je zabezpečiť, aby sa počas výroby subsystému splnili povinnosti vyplývajúce zo súboru technickej dokumentácie.
2.5.2. Notifikovaný orgán zodpovedný za kontrolu výroby musí mať stály prístup na staveniská, do výrobných dielní, skladových priestorov a v prípade potreby do prefabrikačných alebo skúšobných zariadení a zo všeobecného hľadiska do všetkých objektov, ktoré uzná za potrebné navštíviť pri plnení svojich úloh. Žiadateľ musí poslať notifikovanému orgánu všetky dokumenty potrebné na tento účel, a najmä realizačné plány a technické záznamy týkajúce sa subsystému.
2.5.3. Notifikovaný orgán zodpovedný za kontrolu realizácie musí v pravidelných intervaloch vykonávať audity, aby potvrdil zhodu s relevantnými TSI. Záznamy o audite musí poskytnúť subjektom zodpovedným za realizáciu. Môže požadovať svoju účasť pri určitých etapách stavebných činností.
2.5.4. Notifikovaný orgán môže navyše vykonať
komponentov, ku ktorým podľa potreby priložené zodpovedajúce podklady o výpočtoch a kópia záznamov o skúškach a preskúmaniach, ktoré vykonali notifikované osoby na základe spoločných technických špecifikácií,
d) certifikát ES o čiastkovom overení, ak je k dispozícii, a v tomto prípade aj ES vyhlásenie o čiastkovom overení, ktoré priložené k certifikátu ES o overení, vrátane výsledku overenia ich platnosti zo strany notifikovanej osoby,
e) certifikát ES o overení spolu s podkladmi o výpočtoch, podpísané notifikovanou osobou zodpovednou za ES overenie, v ktorom sa uvedie, že subsystém je v súlade s požiadavkami technických špecifikácií interoperability, a v ktorom sa uvedú výhrady, ktoré sa zaznamenali počas výkonu činností a neboli odvolané. Prílohou certifikátu by mali byť správy o kontrole a o audite, ktoré boli vypracované tou istou osobou v súvislosti s overením podľa bodov 2.5.3 a 2.5.4,
f) certifikáty ES vydané v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ak sa požaduje bezpečná integrácia podľa nariadenia Komisie (ES) č. 352/2009, žiadateľ v rámci súboru technickej dokumentácie predloží správu posudzovateľa o spoločných bezpečnostných metódach hodnotenia a posudzovania rizík.
2.5. Monitorovanie
2.5.1. Cieľom monitorovania je zabezpečiť, aby sa počas výroby subsystému splnili požiadavky zo súboru technickej
11
neohlásenú návštevu pracoviska alebo výrobných dielní. Počas takejto návštevy môže vykonať úplný alebo čiastočný audit. Notifikovaný orgán musí subjektom zodpovedným za realizáciu poskytnúť protokol o kontrole a prípadne protokol o audite.
2.5.5. V záujme vydania vyhlásenia ES o vhodnosti na použitie uvedeného v bode 2 prílohy IV notifikovaný orgán, pokiaľ to tak príslušné TSI vyžadujú, bude môcť monitorovať subsystém, na ktorom je upevnený komponent interoperability, s cieľom posúdiť vhodnosť jeho použitia v uvedenom železničnom prostredí.
2.6. Predkladanie
Úplný súbor dokumentácie uvedený v bode 2.4 sa musí odovzdať žiadateľovi ako príloha k osvedčeniam ES o ISV (ak sú k dispozícii), ktoré vydal zodpovedný notifikovaný orgán, alebo ako príloha k osvedčeniu o overení, ktoré vydal notifikovaný orgán zodpovedný za overenie ES v prípade subsystému. Súbor dokumentácie sa musí pripojiť k vyhláseniu ES o overení, ktoré žiadateľ zašle príslušnému orgánu, ktorému prekladá žiadosť o povolenie na uvedenie do prevádzky.
Žiadateľ musí uchovávať kópiu súboru dokumentácie počas prevádzkovej životnosti subsystému. Súbor dokumentácie sa musí zaslať každému inému členskému štátu, ktorý o to požiada.
2.7. Zverejňovanie
Každý notifikovaný orgán musí pravidelne uverejňovať príslušné informácie o:
- prijatých žiadostiach o overenie ES a ISV,
- žiadosti o posúdenie zhody a/alebo vhodnosti na použitie komponentov interoperability,
- vydaných alebo zamietnutých osvedčeniach ES o ISV,
- vydaných alebo zamietnutých osvedčeniach ES o zhode
dokumentácie.
2.5.2. Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu výroby subsystému musí mať stály prístup na staveniská, do výrobných dielní, do skladových priestorov a podľa potreby do prefabrikačných alebo skúšobných zariadení a do všetkých objektov, ktoré uzná za potrebné navštíviť pri plnení svojich úloh. Žiadateľ musí poslať notifikovanej osobe dokumentáciu potrebnú na tento účel, najmä realizačné plány a technickú dokumentáciu týkajúcu sa subsystému.
2.5.3. Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu realizácie musí v pravidelných intervaloch vykonávať audity, aby potvrdila súlad so základnými požiadavkami. Záznamy o audite musí poskytnúť osobám zodpovedným za uskutočňovanie stavby. Môže požadovať svoju účasť pri určitých etapách stavebných činností.
2.5.4. Notifikovaná osoba môže vykonať aj neohlásenú návštevu staveniska alebo výrobnej dielne. Počas takejto návštevy môže vykonať úplný alebo čiastočný audit. Notifikovaná osoba musí osobám zodpovedným za uskutočňovanie stavby poskytnúť protokol o kontrole a prípadne protokol o audite.
2.5.5. Ak to príslušné technické špecifikácie vyžadujú, notifikovaná osoba môže s cieľom vydať ES vyhlásenie o vhodnosti na použitie monitorovať subsystém, v ktorom je zabudovaný komponent, aby sa mohla posúdiť vhodnosť jeho použitia v železničnom prostredí.
2.6. Predkladanie
12
a/alebo vhodnosti na použitie,
- vydaných alebo zamietnutých osvedčeniach ES o overení.
2.8. Jazyk
Dokumentácia a korešpondencia o postupoch ES pri overovaní musí byť napísaná v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má žiadateľ sídlo, alebo v jazyku akceptovanom žiadateľom.
3. POSTUP OVEROVANIA V PRÍPADE VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV
3.1. Úvod
Postup overovania v prípade vnútroštátnych predpisov je postup, pri ktorom orgán vymenovaný podľa článku 17 ods. 3 (ďalej len "vymenovaný orgán") kontroluje a osvedčuje, že subsystém spĺňa ustanovenia vnútroštátnych predpisov oznámených v súlade s článkom 17 ods. 3.
3.2. Osvedčenie o overení
Vymenovaný orgán zodpovedný za postup overovania v prípade vnútroštátnych predpisov vyhotoví pre žiadateľa osvedčenie o overení.
Osvedčenie obsahuje presné odkazy na vnútroštátne predpisy, ktorých zhodu preskúmal vymenovaný orgán v rámci postupu overovania, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú častí, na ktoré sa vzťahuje výnimka z TSI, modernizácia alebo obnova.
V prípade vnútroštátnych predpisov, ktoré sa týkajú subsystémov, z ktorých sa skladá vozidlo, vymenovaný orgán rozčlení osvedčenie do dvoch častí, pričom prvá časť bude obsahovať odkaz na vnútroštátne predpisy, ktoré sa bezprostredne týkajú technickej zlučiteľnosti vozidla a príslušnej siete, kým druhá časť bude
Úplný súbor dokumentácie podľa bodu 2.4 sa musí odovzdať žiadateľovi ako príloha k certifikátu ES o čiastkovom overení (ak je k dispozícii), ktoré vydala na to príslušná notifikovaná osoba, alebo ako príloha k certifikátu ES o overení, ktoré vydala notifikovaná osoba zodpovedná za overenie ES v prípade subsystému. Súbor dokumentácie sa musí pripojiť k vyhláseniu ES o overení, ktoré žiadateľ zašle bezpečnostnému orgánu, ktorému predkladá žiadosť o povolenie na uvedenie do prevádzky.
Žiadateľ musí uchovávať kópiu súboru dokumentácie počas prevádzkovej životnosti subsystému. Súbor dokumentácie sa musí zaslať každému inému členskému štátu, ktorý o to požiada.
2.7. Uverejňovanie
Notifikovaná osoba musí pravidelne uverejňovať informácie
a) o prijatých žiadostiach o ES overenie a o ES čiastkové overenie,
b) o žiadosti o posúdenie zhody alebo vhodnosti na použitie komponentov interoperability,
c) o vydaných alebo zamietnutých certifikátoch ES o čiastkovom overení,
d) o vydaných alebo zamietnutých certifikátoch ES o zhode a vhodnosti na použitie,
e) o vydaných a zamietnutých certifikátoch ES o overení.
2.8. Jazyk
Dokumentácia a korešpondencia o postupoch ES overovania musia byť vedené v štátnom
13
obsahovať odkazy na všetky ostatné vnútroštátne predpisy.
3.3. Súbor technickej dokumentácie
Súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k osvedčeniu o overení v prípade vnútroštátnych predpisov, musí byť súčasťou súboru technickej dokumentácie uvedeného v bode 2.4 a obsahuje technické údaje relevantné z hľadiska posúdenia zhody subsystému s vnútroštátnymi predpismi."
jazyku.
3. POSTUP OVEROVANIA V PRÍPADE VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV
3.1. Úvod
Postup overovania v prípade vnútroštátnych predpisov je postup, pri ktorom poverená právnická osoba kontroluje a osvedčuje, že subsystém spĺňa ustanovenia všeobecne záväzných právne predpisov oznámených podľa § 72 ods. 4.
3.2. Certifikát o overení
Poverená právnická osoba vyhotoví pre žiadateľa certifikát o overení.
Certifikát obsahuje presné odkazy na vnútroštátne všeobecne záväzné právne predpisy, zhodu s ktorými preskúmala poverená právnická osoba v rámci postupu overovania, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú častí, na ktoré sa vzťahuje výnimka z technických špecifikácií interoperability, modernizácia alebo obnova.
V prípade vnútroštátnych predpisov, ktoré sa týkajú subsystémov, z ktorých sa skladá vozidlo, poverená právnická osoba rozčlení certifikát do dvoch častí, pričom prvá časť bude obsahovať odkaz na vnútroštátne predpisy, ktoré sa bezprostredne týkajú technickej zlučiteľnosti vozidla a príslušnej siete, kým druhá časť bude obsahovať odkazy na všetky ostatné vnútroštátne predpisy.
3.3. Súbor technickej dokumentácie
Súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k certifikátu o overení v prípade vnútroštátnych predpisov, musí byť súčasťou súboru technickej dokumentácie uvedeného v
14
bode 2.4 a obsahuje technické údaje relevantné z hľadiska posúdenia zhody subsystému s vnútroštátnymi predpismi.".