DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov ako iniciatívny návrh.
Dôvodom predloženia návrhu zákona je schválenie smernice Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, ktorej transpozičná lehota je 31. decembra 2011. Transpozíciou smernice Komisie 2011/18/EÚ sa menia a dopĺňajú subsystémy železničného systému, ES vyhlásenie o overení subsystémov a postup ES overovania subsystémov.
Návrhom zákona sa súčasne upravujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, na životné prostredie, na zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrhom zákona sa preberá smernica Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve. Z uvedeného dôvodu materiál nebol predložený na predbežné pripomienkové konanie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné
Doložka zlučiteľnosti
návrhu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
2.Názov právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-v primárnom práve
- Čl. 90 až 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
-v sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1. legislatívne akty
2. nelegislatívne akty
- v smernici Komisie 2011/18/EÚ z 1.marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 57, 2.3.2011);
-v sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)
- v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v spoločenstve (prepracované znenie - Ú. v. EÚ, L 191,18.7.2008) v platnom znení;
- v smernici Komisie 2009/131/ES zo 16.októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. L 273, 17.10.2009);
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:
pre Slovenskú republiku vyplýva z gestorstva smerníc v oblasti železničného systému povinnosť prijať potrebné opatrenia do 31.decembra 2011;
b)lehota určená na predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov:
lehota nebola, vzhľadom na termín prijatia predmetnej smernice, ktorým je 1. marec 2011,
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní EÚ,
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvedené smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
smernica Komisie 2011/18/EÚ doteraz nie je transponovaná v žiadnom slovenskom právnom predpise.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskej únie: úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Úpravou sa zabezpečuje súlad s platnými Slovenskými technickými normami.
K bodu 2
Účelom úpravy je zjednotenie terminológie v zákone.
K bodu 3 až 7
Úpravy vyplynuli z aplikačnej praxe.
K bodu 8
Rozširuje sa povinnosť vlastníka dráhy o zabezpečenie prevádzkyschopnosti dráhy aj po nehode a mimoriadnej udalosti.
K bodu 9
Navrhovanou úpravou sa vytvárajú podmienky na zníženie nákladov manažéra infraštruktúry, ak je prevádzka dráhy obmedzená z dôvodu nevykonávania dopravy na nej.
K bodu 10
Sankcia odobratia dokladu o odbornej spôsobilosti sa rozširuje o úhradu nákladov spojených
so znovuzískaním dokladu o odbornej spôsobilosti.
K bodu 11
Úprava vyplynula z aplikačnej praxe.
K bodu 12
Úpravou sa upresňuje obsah havarijného plánu v prípade nehody a mimoriadnej udalosti a súčasne sa plní úloha vyplývajúca z uznesenia vlády SR č. 188/2011 zo 16. marca 2011 k programu revitalizácie železničných spoločností.
K bodu 13
Ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu priamej aplikácie Nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 z 26. júna 1969 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov.
K bodu 14
Úpravou sa pojem čiastkové vyhlásenie o overení subsystému spresňuje so smernicou 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve.
K bodu 15
Úpravou sa odstraňuje nepresná transpozícia smernice 2008/57/ES, ktorá neumožňovala uvedenie do prevádzky tých vozidiel, ktorým povolenie bolo udelené v inom ako členskom štáte EÚ.
K bodu 16
Aplikuje sa rozhodnutie Komisie 2011/107/EÚ-spoločná špecifikácia národného registra vozidiel.
K bodu 17
Ide o gramatickú úpravu textu.
K bodu 18
Ustanovenie zosúlaďuje text s bezpečnostnou smernicou 2004/49/ES.
K bodu 19
Zabezpečuje sa súlad obsahu zisťovania príčin nehody s obsahom správy podľa prílohy č. 12.
K bodu 20
Ustanovením sa v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 upravuje kompetencia ministerstva na poverovanie právnických osôb certifikáciou subjektov zodpovedných za údržbu železničných nákladných vozňov.
K bodu 21
Ide o spresňujúcu úpravu textu.
K bodu 22
Ide o gramatickú úpravu textu.
K bodu 23
Úpravou sa navrhuje pružné riešenie vymenovania predsedu úradu do funkcie ministrom.
K bodu 24
Ide o spresňujúcu úpravu textu.
K bodu 25
Úprava vyplynula z aplikačnej praxe.
K bodu 26
Ide o gramatickú úpravu textu.
K bodu 27
Ide o štylistickú úpravu textu.
K bodu 28
Ide o zosúladenie skutkovej podstaty správneho deliktu s povinnosťami upravenými v tomto zákone.
K bodu 29
Ide o opravu nesprávneho vnútorného odkazu.
K bodu 30
Úpravou sa zabezpečuje súlad s Legislatívnymi pravidlami vlády.
K bodu 31 až 33
Zabezpečuje sa transpozícia smernice Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve.
K bodu 34
Úpravou sa zabezpečuje súlad s Legislatívnymi pravidlami vlády SR.
K bodu 35
Vzhľadom na transpozíciu smerníc sa upravuje aj transpozičná príloha.
K Čl. II
K bodu l
Úpravou sa terminologicky spresňuje text.
K bodu 2
Ide o vecnú úpravu textu, aby dopravca mohol zisťovať totožnosť cestujúceho nielen na vymáhanie prirážky ale aj samotného nezaplateného cestovného.
K bodu 3
Spresňuje sa zabezpečenie dopravnej obslužnosti.
K bodu 4
Presnejšie sa vymedzuje pojem súbežná doprava.
K bodu 5
Ide o určenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov dopravcu.
K bodu 6
Ide o spresňujúcu formuláciu poskytnutia dotácie železničnému podniku.
K bodu 7
Ide o gramatickú úpravu textu.
K bodu 8
Ide o bližšiu špecifikáciu uplatnenia regulovaného cestovného. Regulované cestovné sa uplatňuje len vo verejnej osobnej doprave vykonávanej v rámci zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.
K bodu 9
Úpravou sa zabezpečuje súlad s Legislatívnymi pravidlami vlády.
K bodu 10
Aplikačná prax vyžaduje dlhšie časové obdobie na riešenie koordinácie objednávania verejnej hromadnej dopravy a na prípravu regiónov na prevzatie úloh aj v oblasti železničnej dopravy. Zároveň sa vypúšťa duplicitná kompetencia VÚC.
K bodu 11
Úpravou sa zabezpečuje súlad s Legislatívnymi pravidlami vlády SR.
K Čl. III
Účinnosť zákona sa navrhuje v súlade s lehotou na transpozíciu smernice.
V Bratislave 17.augusta 2011
Iveta Radičová, v. r.
Predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Ján Figeľ, v. r.
1.podpredseda vlády a
minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR