VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-26812/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
469
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Bratislava, august 2011
Za bezchybnosť:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:
Generálna riaditeľka sekcie legislatívnej a právnej
JUDr. Martina Pastýriková
Generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh
Ing. Jiří Kubáček, CSc.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády SR:
Mgr. Marián Mechura
Generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy
JUDr. Peter Rohaľ
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-26812/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
469
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Bratislava, august 2011