DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Dušan Bublavý
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve,
b)v sekundárnom,
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Ak predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4. a 5. sa nevypĺňajú.