Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Súčasné znenie zákona neumožňuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods.1 odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ktorá absolvuje liečbu formou chemoterapie využívať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov.
Pri tejto liečbe je síce fyzickej osobe poskytnutý odvoz sanitkou, ale táto forma dopravy nie je pre onkologicky chorého pacienta liečeného chemoterapiou úplne vhodná, nakoľko oslabenú imunitu, a dochádza u neho často k nevoľnosti a následne k zvracaniu. Aby sa takto liečený občan vyhol strastiplnej ceste v sanitke, ktorá istým spôsobom ohrozuje jeho zdravie práve tým, že preváža aj iných, chorých pacientov, používa individuálnu dopravu osobným motorovým vozidlom. Prijatím pozmeňovacieho návrhu, bude umožnené kompenzovať zvýšené náklady aj pre takéhoto občana, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a absolvuje liečbu chemoterapiou.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Žiadne.
A.5. Stanovisko gestorov
II.Osobitná časť
K čl. I :
K bodu 1
Rozširuje sa možnosť poberania finančného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla aj na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá absolvuje liečenie formou chemoterapie.
K čl. II.:
Predkladaný zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vydania.