(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o výberovom konaní na funkciu sudcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)náležitosti vyhlásenia výberového konania,
b)zoznam predkladaných dokladov
c)prípravu a priebeh výberového konania,
d)hodnotenie a postup výberovej komisie,
e)náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania.
§ 2
Náležitosti vyhlásenia výberového konania
(1) Vyhlásenie výberového konania na funkciu sudcu na okresnom súde a Špecializovanom trestnom súde obsahuje
a)označenie súdu, ktorého predseda vyhlasuje výberové konanie,
b)označenie funkcie, na ktorú sa výberové konanie vyhlasuje spolu s určením miesta výkonu funkcie a počtu voľných miest,
c)okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť vrátane zákonných predpokladov pre účasť na výberovom konaní,
d)zoznam dokladov prikladaných k žiadosti o zaradenie do výberového konania,
e)stručný popis priebehu výberového konania,
f)lehotu na podanie písomných prihlášok do výberového konania,
g)termín a miesto uskutočnenia výberového konania.
(2) Vyhlásenie výberového konania na krajskom súde a Najvyššom súde Slovenskej republiky okrem údajov podľa odseku 1 obsahuje aj označenie kolégia, v ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu.
§ 3
Zoznam predkladaných dokladov
Dokladmi, ktoré uchádzač o funkciou sudcu predkladať k žiadosti o zaradenie do výberového konania sú:
a)profesijný životopis,
b)motivačný list,
2
c)doklad o štátnom občianstve,
d)súhlas na obstaranie odpisu z registra trestov,
e)diplom o ukončení vysokoškolského právnického vzdelania na právnickej fakulte v Slovenskej republike alebo nostrifikovaný doklad o získaní právnického vzdelania na vysokej škole v zahraničí alebo jeho overenú fotokópiu,
f)osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá považuje za odbornú justičnú skúšku alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky (môžu byť predložené aj overené fotokópie),
g)potvrdenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,
h)pracovné posudky zamestnávateľov, ak je uchádzač advokát alebo notár, aj stanovisko príslušnej komory,
i)potvrdenie o výkone právnickej praxe,
j)ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, predloží potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých odvodných povinností,
k)potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu,
l)čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
m)vyplnený osobný dotazník,
n)písomné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie zoznam blízkych osôb uchádzača, ktoré sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie,
o)kontaktné údaje v rozsahu telefonický kontakt a email,
p)označenie cudzieho jazyka, z ktorého sa v rámci písomnej časti uchádzač podrobí písomnému prekladu,
q)písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.
Príprava a priebeh výberového konania
§ 4
(1) Po uplynutí lehoty na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania, spravidla do 14 dní pred uskutočnením výberového konania, výberová komisia posúdi predložené prihlášky uchádzačov z formálneho hľadiska. Ak uchádzač nepredložil všetky požadované doklady, vyzve ho výberové komisia na ich doplnenie a zároveň určí lehotu na ich doplnenie. Ak uchádzač ani v dodatočnej lehote, najneskôr v deň začatia výberového konania nepredloží chýbajúce doklady, výberová komisia rozhodne o nepripustení tohto uchádzača do výberového konania.
(2) Predloženie pracovných posudkov zamestnávateľov môže výberová komisia odpustiť, ak ich predloženie je spojené s neprekonateľnou prekážkou, najmä z dôvodu zániku zamestnávateľa.
Písomná časť výberového konania
§ 5
Písomná časť výberového konania pozostáva z
3
a)písomného testu, ak ide o výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu na okresnom súde,
b)prípadovej štúdie,
c)písomného vypracovania súdnych rozhodnutí a
d)písomného prekladu textu z cudzieho jazyka.
§ 6
Písomný test
(1) Písomným testom sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva, z organizácie a pôsobnosti súdov, z trestného práva, z medzinárodného práva, z občianskeho práva, z rodinného práva, z obchodného práva, zo správneho práva, z pracovného práva a z práva Európskej únie.
(2) Písomný test pozostáva zo 60 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 45 minút.
(3) Písomný test v deň výberového konania žrebuje výberová komisia z jednotnej databázy testov, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo.
§ 7
Prípadová štúdia
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie navrhne uchádzač. Prípadovú štúdiu žrebuje výberová komisia v deň výberového konania z jednotnej databázy, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo. Čas na vypracovanie prípadovej štúdie je 60 minút. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 30 bodov.
§ 8
Písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí
(1) Písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí (z oblasti trestného a civilného práva) uchádzač vypracuje z predložených súdnych spisov, ktoré si vyžrebuje z dvojnásobného počtu k počtu uchádzačov. Potrebný počet súdnych spisov z databázy Justičnej akadémie Slovenskej republiky zabezpečí predseda výberová komisia.
(2) Bodové hodnotenie každého rozhodnutia je najviac 30 bodov.
§ 9
Písomný preklad z cudzieho jazyka
(1) Text v cudzom jazyku určený na písomný preklad žrebuje výberová komisia v deň výberu z jednotnej databázy, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník.
(2) Čas na vypracovanie písomného prekladu textu z cudzieho jazyka je 60 minút; písomný preklad sa hodnotí najviac 20 bodmi.
§ 10
4
Písomnú časť výberového konania úspešne absolvoval uchádzač, ktorý získa
a)z písomného testu aspoň 36 bodov,
b)z prípadovej štúdie aspoň 18 bodov,
c)z písomného vypracovania súdneho rozhodnutia aspoň 18 bodov za každé vypracované súdne rozhodnutie,
d)z písomného prekladu z cudzieho jazyka aspoň 12 bodov.
§ 11
Psychologický test
(1) Výberová komisia po vyhodnotení písomnej časti určí úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia psychologických testov v určenom čase a mieste.
(2) Účelom psychologického testu je overiť psychologické predpoklady uchádzačov na vykonávanie funkcie sudcu.
(3) Psychologický test sa vykonáva v iný deň výberového konania v súčinnosti so psychológmi, ktorých účasť zabezpečí vyhlasovateľ výberového konania.
(4) Závery zo psychologických testov sa predložia výberovej komisii v písomnej podobe. Súčasťou záverov psychológa môžu byť aj jeho poznatky z účasti na ústnej časti výberového konania.
§ 12
Ústna časť výberového konania
(1) Ústna časť výberového konania pozostáva z
a)prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie pre výkon sudcovského povolania,
b)z odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť odborné, osobnostné, charakterové a iné predpoklady uchádzača na výkon funkcie sudcu.
(2) Otázky členov výberovej komisie môžu byť zamerané aj na výsledky psychologického testu, pričom tieto výsledky sa vždy pri ústnej časti uchádzačovi oznámia.
§ 13
Hodnotenie a postup výberovej komisie
(1) Každý člen výberovej komisie po zohľadnení výsledkov písomnej časti výberového konania, psychologických testov a ústnej časti, na hodnotiacom hárku urobí a stručne zdôvodní vlastné poradie úspešnosti uchádzačov a označí neúspešných uchádzačov. Hodnotiaci hárok odovzdá predsedovi výberovej komisie.
(2) Predseda výberovej komisie pred ostatnými členmi komisie vykoná záverečný súčet umiestení úspešných uchádzačov a zistí mená neúspešných uchádzačov. Za neúspešného uchádzača sa považuje ten uchádzač, ktorého nadpolovičná väčšina členov výberovej komisie určila ako neúspešného.
(3) Poradie úspešnosti sa určuje podľa súčtov umiestnení jednotlivých uchádzačov. Za úspešných uchádzačov sa považujú tí, ktorí dosiahli najnižší súčet umiestnení.
5
(4) V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním.
§ 14
Zápisnica o priebehu výberového konania
(1) Zápisnicu o priebehu výberového konania vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá predsedom výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.
(2) Zápisnica obsahuje
a)údaj o dátume, čase a mieste výberového konania,
b)označenie súdu, ktorého sa výberové konanie týka,
c)zloženie výberovej komisie vrátane označenia predsedu výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko ako aj údaj o tom, ktorý subjekt jednotlivých členov výberovej komisie navrhol a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
d)zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nepripustených do výberového konania,
e)stručný opis priebehu ústnej časti výberového konania,
f)konečné poradie úspešných a zoznam neúspešných uchádzačov,
g)dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania,
h)meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)dátum, čas a miesto ukončenia výberového konania,
j)dátum, čas a miesto spísania zápisnice, tento údaj sa v zápisnici zapisuje priebežne,
k)vlastnoručné podpisy hlasujúcich členov výberovej komisie.
(3) Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo vrátane výsledku tohto hlasovania.
(4) Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je tento známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(5) Zápisnica je súčasťou spisu úspešných uchádzačov.
§ 15
Oznámenie výsledkov výberového konania
Výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov výberová komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po ukončení výberového konania. Stanovené poradie oznámi výberová komisia písomne všetkým úspešným uchádzačom a vyhlasovateľovi.
§ 16
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.