(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 92 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)náležitosti vyhlásenia výberového konania,
b)zoznam predkladaných dokladov
c)prípravu a priebeh výberového konania,
d)hodnotenie a postup výberovej komisie,
e)náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania.
§ 2
Náležitosti vyhlásenia výberového konania
Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu súdu obsahuje
a)označenie súdu, pre ktorý sa vyhlasuje výberové konanie,
b)označenie funkcie, na ktorú sa výberové konanie vyhlasuje,
c)okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť vrátane zákonných predpokladov pre účasť na výberovom konaní,
d)zoznam dokladov prikladaných k žiadosti o zaradenie do výberového konania,
e)stručný popis priebehu výberového konania,
f)lehotu na podanie písomných prihlášok do výberového konania,
g)termín a miesto uskutočnenia výberového konania.
§ 3
Zoznam predkladaných dokladov
Dokladmi, ktoré uchádzač o funkciou predsedu súdu predkladá sú:
a)prihláška do výberového konania,
b)profesijný životopis,
c)motivačný list vrátane stručnej koncepcie riadenia a správy súdu, na ktorom sa uchádza o funkciu predsedu súdu,
d)potvrdenie o celkovej dobe právnickej praxe a sudcovskej praxe,
e)osvedčenie osobného úradu sudcu o právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach alebo písomných napomenutiach.
2
Príprava a priebeh výberového konania
§ 4
(1) Po uplynutí lehoty na podanie prihlášky do výberového konania, spravidla 14 dní pred uskutočnením výberového konania, príslušný predseda krajského súdu, ak ide o výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu, alebo ministerstvo, ak ide o výberové konanie na funkciu predsedu krajského súdu alebo na funkciu predsedu Špecializovaného trestného súdu, posúdi predložené prihlášky uchádzačov z formálneho hľadiska.
(2) Ak uchádzač nepredložil všetky požadované doklady, vyzve ho výberové komisia na ich doplnenie a zároveň určí lehotu na ich doplnenie. Ak uchádzač ani v dodatočnej lehote, najneskôr v deň začatia výberového konania nepredloží chýbajúce doklady, výberová komisia rozhodne o nepripustení tohto uchádzača do výberového konania.
§ 5
Pohovor
(1) Poradie uchádzačov pri ústnom pohovore určí výberová komisia žrebom. Účelom pohovoru je overiť osobnostné predpoklady uchádzača, schopnosti formulovať predstavy o súdnictve a schopnosti zaujímať k nim osobné postoje, schopnosti zrozumiteľného a presvedčivého prejavu.
(4) V prvej časti ústneho pohovoru uchádzač prednesie vlastnú prezentáciu v rozsahu určenom výberovou komisiou, avšak minimálne 15 minút. V prezentácii uchádzač prezentuje svoju osobu, doterajšiu profesijnú prax, motiváciu, svoje predstavy o zabezpečení chodu súdnictva, správy súdu, ako aj súdu, na ktorom sa uchádza o funkciu predsedu.
(3) Po prezentácii členovia výberovej komisie kladú uchádzačovi otázky k samotnej prezentácii ako aj k prevereniu jeho odborných predpokladov a schopností riadiť a spravovať súd.
§ 6
Hodnotenie a postup výberovej komisie
(1) Každý člen výberovej komisie po zohľadnení požadovaných dokladov a písomností, na hodnotiacom hárku uvedie a stručne zdôvodní vlastné poradie uchádzačov a odovzdá ho predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie vykoná pred ostanými členmi výberovej komisie záverečný súčet umiestnení úspešných uchádzačov. Za neúspešného uchádzača sa považuje ten uchádzač, ktorého nadpolovičná väčšina členov výberovej komisie určila ako neúspešného.
(2) V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním.
(3) Výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov, výberová komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po skončení výberového konania. Určené poradie oznámi písomne všetkým uchádzačom a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky do 10 dní od jeho skončenia a
3
v prípade výberového konania na funkciu predsedu okresného súdu aj predsedovi krajského súdu.
§ 7
Zápisnica o priebehu výberového konania
(1) Zápisnicu o priebehu výberového konania vyhotovuje predsedom a za jej správnosť zodpovedá výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.
(2) Zápisnica obsahuje
a)údaj o dátume, čase a mieste výberového konania,
b)označenie súdu, ktorého sa výberové konanie týka,
c)zloženie výberovej komisie vrátane označenia predsedu výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko ako aj údaj o tom, ktorý subjekt jednotlivých členov výberovej komisie navrhol1) a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
d)zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nepripustených do výberového konania,
e)vyžrebované poradie uchádzačov na osobný pohovor,
f)stručný opis priebehu osobného pohovoru s uchádzačmi,
g)konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam neúspešných uchádzačov,
h)dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania
i)meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
j)dátum, čas a miesto ukončenia výberového konania,
k)dátum, čas a miesto spísania zápisnice, tento údaj sa v zápisnici zapisuje priebežne,
l)vlastnoručné podpisy hlasujúcich členov výberovej komisie.
(3) Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo vrátane výsledku tohto hlasovania.
(4) Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je tento známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(5) Zápisnica je súčasťou osobného spisu úspešných uchádzačov.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
1 § 37 ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.