NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
453
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z. a zákon č. 495/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) až c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená a) až c).
2. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súdna rada prijíma uznesenia len na zasadnutí súdnej rady.“.
3. V § 6 ods. 6 sa vkladá nová prvá, ktorá znie: „Súdna rada rozhoduje vždy uznesením.“.
4. V § 6 odsek 8 znie:
„(8) Hlasovanie súdnej rady je vždy verejné. Člen súdnej rady, ktorý nesúhlasí s uznesením súdnej rady, právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu súdnej rady; toto stanovisko sa zverejňuje rovnako ako uznesenie súdnej rady.“.
5. V § 6 ods. 11 druhá veta znie: „Na webovom sídle súdnej rady sa zverejňuje termín zasadnutia súdnej rady, návrh programu zasadnutia súdnej rady a materiály, o ktorých podľa návrhu programu zasadnutia súdna rada rokovať, a to najmenej 15 dní pred termínom zasadnutia súdnej rady; materiály doplnené na rokovaní súdnej rady podľa § 6 ods. 2 sa zverejňujú v rovnakej lehote ako prijaté uznesenie súdnej rady.“.
2
6. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Právo voliť členov súdnej rady v príslušnom volebnom obvode majú všetci sudcovia, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu v tomto volebnom obvode; vo volebnom obvode Najvyššieho súdu Slovenskej republike majú právo voliť členov súdnej rady len sudcovia tohto súdu.“.
7. V § 10 ods. 4 prvá veta znie: „Zoznam sudcov pre príslušný volebný obvod zabezpečuje predseda sudcovskej rady krajského súdu v spolupráci s predsedami sudcovských rád v tomto volebnom obvode; pre volebný obvod Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zoznam sudcov zabezpečuje predseda sudcovskej rady tohto súdu.“.
8. § 11 znie:
㤠11
(1) Za člena súdnej rady môže byť v príslušnom volebnom obvode zvolený každý sudca, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu v tomto volebnom obvode. Vo volebnom obvode Najvyššieho súdu Slovenskej republiky môže byť zvolený len sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
(2) Kandidáta na člena súdnej rady môže navrhnúť (ďalej len „návrh kandidáta“)
a)sudcovská rada pre volebný obvod, v ktorom je zriadená,
b)stavovská organizácia sudcov pre ktorýkoľvek volebný obvod, alebo
c)najmenej desať sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu v tom istom volebnom obvode pre tento volebný obvod; pre volebný obvod Najvyššieho súdu Slovenskej republiky najmenej desať sudcov tohto súdu (ďalej len „navrhovateľ“).“.
9. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Volebný obvod
(1) Pre voľby členov súdnej rady sudcami sa v územnom obvode každého krajského súdu a na Najvyššom súde Slovenskej republiky vytvára jednomandátový volebný obvod.
(2) Sudcovia Špecializovaného trestného súdu sa pre voľby členov súdnej rady sudcami zaraďujú do volebného obvodu Krajského súdu v Bratislave.“.
10. V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) volebná komisia pre Najvyšší súd Slovenskej republiky a volebné komisie pre obvody krajských súdov (ďalej len „volebná komisia“).
11. V § 12 ods. 3 sa bodkočiarka za slovom „žrebom“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „žrebovanie riadi vedúci kancelárie súdnej rady.“.
12. V § 12 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ho v tejto lehote nezvolá, ustanovujúce zasadnutie hlavnej volebnej komisie zvolá vekovo najstarší člen hlavnej volebnej komisie“.
3
13. V § 12 ods. 5 sa bodkočiarka za slovom „žrebom“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „žrebovanie riadi vedúci kancelárie súdnej rady.“.
14. V § 13 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Návrh kandidáta musí obsahovať aj označenie volebného obvodu, v ktorom má kandidovať.“.
15. V § 14 ods. 2 sa za slová „zostaví listinu kandidátov“ vkladajú slová „pre jednotlivé volebné obvody (ďalej len „listina kandidátov“)“.
16. V § 14 ods. 3 sa za slovo „súdoch“ vkladajú slová „v príslušnom volebnom obvode“.
17. V § 17 ods. 1 sa slová „počet členov súdnej rady, ktorí majú byť zvolení vo voľbách“ nahrádzajú slovami „volebný obvod alebo obvody, v ktorých sa uskutočniť voľba člena súdnej rady sudcami“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak predseda súdnej rady nevyhlási deň a čas konania volieb v lehote podľa prvej vety, deň a čas konania volieb vyhlási predseda sudcovskej rady krajského súdu toho volebného obvodu, v ktorom sa uskutočniť voľba člena súdnej rady sudcami tak, aby boli dodržané lehoty podľa druhej vety.“.
18. V § 17 ods. 2 sa za slová „[§ 12 ods. 1 písm. b)]“ vkladá bodkočiarka a slová „v ten istý deň a v tom istom čase“ sa nahrádzajú slovami „ak sa v ten istý deň voľby konajú vo viacerých volebných obvodoch, konajú sa v tom istom čase.“.
19. V § 17 odsek 3 znie:
„(3) Miesto konania zhromaždenia sudcov určí najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb predseda sudcovskej rady krajského súdu pre zhromaždenie sudcov príslušného volebného obvodu; pre volebný obvod Najvyššieho súdu Slovenskej republiky určí miesto konania zhromaždenia sudcov predseda sudcovskej rady tohto súdu.“.
20. V § 21 odsek 2 znie:
„(2) Hlavná volebná komisia zráta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v jednotlivých volebných obvodoch a zostaví poradie kandidátov pre tieto obvody podľa počtu získaných hlasov.“.
21. V § 21 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade rovnakého času výkonu funkcie sudcu získa skoršie poradie kandidát určený žrebom.“.
22. V § 22 ods. 2 prvej vete sa za slová „súdnej rady“ vkladajú slová „v príslušnom volebnom obvode“ a posledná veta sa vypúšťa.
23. V § 23 odsek 1 znie:
„(1) Ak v § 21 ods. 3 nie je ustanovené inak, za člena súdnej rady pre príslušný volebný obvod je zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov v tomto volebnom obvode.“.
24. V § 23 ods. 2 druhá veta znie: „V osvedčení sa uvedie meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, miesto výkonu funkcie sudcu a volebný obvod, v ktorom ho zvolili sudcovia za člena súdnej rady.“.
25. V § 27 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môže podať
4
a) nadpolovičná väčšina sudcovských rád v príslušnom volebnom obvode; to neplatí, ak ide o najvyšší súd,
b) najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode.
(3) Odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina všetkých sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode.“.
26. V § 27g ods. 2 písm. e) sa slová „skúšku komerčného právnika“ nahrádzajú slovami „notársku skúšku“.
27. V § 27g ods. 3 písm. b) sa slová „odbornú skúšku komerčného právnika“ nahrádzajú slovami „notársku skúšku“.
28. Za § 29 sa vkladá § 30, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1) Súdna rada vyhlási voľby člena súdnej rady pre obvod Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do 31. januára 2012.
(2) Ak po 31. decembri 2011 zanikne funkcia člena súdnej rady, ktorý je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zvoleného sudcami podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2012, voľby člena súdnej rady sudcami sa vyhlásia pre ten volebný obvod, z ktorého nie je zvolený člen súdnej rady; ak je týchto volebných obvodov viac, určí sa volebný obvod, v ktorom sa vyhlásia voľby člena súdnej rady sudcami žrebom na zasadnutí súdnej rady.
(3) Ak po 31. decembri 2011 zanikne funkcia člena súdnej rady zvoleného sudcami podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2012, ktorý nie je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, voľby člena súdnej rady sudcami sa vyhlásia pre ten volebný obvod, v ktorom vykonával funkciu sudcu v čase zániku funkcie člena súdnej rady.“.
Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. a zákona č. 100/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „disciplinárny súd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „disciplinárny senát“ v príslušnom tvare.
5
2. V § 12 ods. 1 sa slová „sudcu disciplinárneho súdu“ nahrádzajú slovami „predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu“.
3. V § 22 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odvolanie nemá odkladný účinok.“.
4. V § 22 ods. 4 sa za slová „disciplinárny súd“ nahrádzajú slovami „disciplinárny senát, ktorý rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu“.
5. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
㤠22a
(1) Ak počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu z dôvodu vedenia disciplinárneho konania za čin, za ktorý môže byť sudca odvolaný z funkcie sudcu, začne trestné stíhanie proti tomuto sudcovi, disciplinárny senát, ktorý rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, na návrh toho, kto je oprávnený podať návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu rozhodne o rozšírení dôvodov dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
(2) Ak počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu z dôvodu vedenia trestného stíhania, začne proti sudcovi disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu, disciplinárny senát, ktorý rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu na návrh toho, kto je oprávnený podať návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, rozhodne o rozšírení dôvodov dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
(3) Ak sudca dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu z dôvodu vedenia disciplinárneho konania za čin, za ktorý môže byť sudca odvolaný z funkcie sudcu a zároveň dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu z dôvodu vedenia trestného stíhania, rozdiel, o ktorý bol funkčný plat sudcu skrátený možno sudcovi vyplatiť podľa § 22 ods. 7 keď odpadnú oba dôvody dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.“.
6. § 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Ročný štatistický výkaz sudcu
(1) Predseda súdu každoročne k 31. marcu vyhotovuje ročný štatistický výkaz sudcu (ďalej len „výkaz“) za predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Výkaz obsahuje tieto údaje:
a)označenie súdu,
b)titul, meno a priezvisko sudcu,
c)počet a zloženie nevybavených vecí pridelených sudcovi k prvému a poslednému dňu kalendárneho roka,
d)počet vecí pridelených sudcovi v priebehu kalendárneho roka,
e)počet a zloženie rozhodnutých vecí v priebehu kalendárneho roka,
f)počet vybavených vecí v priebehu kalendárneho roka,
g)počet verejne prejednaných vecí v priebehu kalendárneho roka,
6
h)počet odpracovaných dní, počet určených pojednávacích dní vrátane počtu využitých pojednávacích dní v priebehu kalendárneho roka,
i)počet rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti sudcu a ktorými Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie iných základných práv a slobôd s uvedením počtu vecí, v ktorých došlo prieťahom v konaní pred pridelením veci hodnotenému sudcovi,
j)údaj o priemernej výkonnosti podľa písmen c) g) v rovnakej súdnej agende na príslušnom súde, a celoslovenský priemer výkonnosti podľa písmen c) g) v tejto agende,
k)dôvod, pre ktorý sa sudca podieľa na výkone súdnictva v zníženom rozsahu,
l)údaj o spôsobe rozhodnutia vecí pridelených sudcovi odvolacím alebo dovolacím senátom,
m)údaj o účasti sudcu na vzdelávacích aktivitách podľa tohto zákona,
n)údaje o výkonnosti sudcu podľa odseku 3,
o)dátum vyhotovenia výkazu,
p)titul, meno a priezvisko predsedu súdu,
q)podpis predsedu súdu.
(3) Predseda súdu ďalej vo výkaze uvedie porovnanie údajov podľa odseku 2 písm. c) g) s údajmi podľa odseku 2 písm. j) spolu s odôvodnením. Ak je výsledkom porovnania nižšia výkonnosť sudcu ako priemer podľa odseku 2 písm. j), je predseda súdu povinný uviesť vo výkaze aj informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov10a) alebo o dôvodoch neprijatia týchto opatrení.
(4) Ak ide o senát, za vec pridelenú sudcovi sa považuje vec, ktorá je sudcovi pridelená ako spravodajcovi.
(5) Vzor výkazu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(6) Písomné vyhotovenie výkazu je súčasťou osobného spisu sudcu. Predseda súdu zabezpečí zverejnenie výkazu sudcu na webovom sídle ministerstva, a to najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 42 ods. 3 a § 53 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7. Za § 27 sa vkladajú § 27a až 27f, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Hodnotenie sudcu
§ 27a
(1) Hodnotenie sudcu sa uskutočňuje
a)po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu; hodnoteným obdobím je v tomto prípade obdobie piatich rokov, ktoré predchádza hodnoteniu,
b)v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak ide o postup na súd vyššieho stupňa, kedy postačuje predložiť výberovej komisii hodnotenie nie staršie ako jeden rok,
c)na návrh osoby, ktorá je oprávnená podať návrh na začatie disciplinárneho konania 120 ods. 2); hodnoteným obdobím je v tomto prípade obdobie piatich rokov, ktoré
7
predchádza hodnoteniu alebo obdobie výkonu funkcie sudcu, ak sudca vykonáva funkciu kratšie ako päť rokov,
d)ak sudca požiada o hodnotenie,
e)po jednom roku, ak bolo bezprostredne predchádzajúce hodnotenie sudcu so záverom „nevyhovujúci“.
(2) Na účely zabezpečenia hodnotenia sudcu podľa odseku 1 písm. b) ten, kto vyhlasuje výberové konanie, bezodkladne oznámi osobe, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu, že sudca, ktorý byť v súvislosti s výberovým konaním hodnotený, sa prihlásil do výberového konania.
(3) Prvé hodnotenie sudcu podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu.
§ 27b
(1) Hodnotenie sudcu vykonáva
a)predseda grémia alebo spoločného grémia, ktorého je hodnotený sudca členom, ak ide o sudcu okresného súdu; ak grémium ani spoločné grémium nie je zriadené, hodnotenie sudcu okresného súdu vykonáva sudca zvolený plénom okresného súdu,
b)predseda kolégia, ktorého je hodnotený sudca členom, ak ide o sudcu krajského súdu a najvyššieho súdu,
c)sudca Špecializovaného trestného súdu zvolený plénom tohto súdu.
(2) Ak predseda grémia alebo predseda kolégia nie je zvolený, hodnotenie sudcu vykonávajú traja funkčne najstarší sudcovia príslušného súdu, ktorí sa súčasne hodnotia navzájom.
(3) Predsedu grémia okresného súdu hodnotí iný člen grémia určený grémiom . Predsedu kolégia hodnotí iný člen kolégia určený kolégiom.
§ 27c
Pri hodnotení sudcu sa vychádza
a)z prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia súdneho konania v hodnotenom období,
b)zo stanovísk odvolacích senátov, prípadne dovolacích senátov,
c)z vyjadrenia predsedu súdu o činnosti hodnoteného sudcu,
d)z vlastných poznatkov osoby, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu 27b) a zo stanoviska predsedu senátu,
e)zo stavu a príčin starších nevybavených vecí a prieťahov v konaní a z výkazov podľa § 27,
f)zo stanoviska sudcovskej rady k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky.
§ 27d
(1) Prieskum podľa § 27c ods. 1 písm. a) vykonáva trojčlenná komisia určená zo sudcov sudcovskou radou súdu, na ktorom sudca vykonáva svoju funkciu. Pri prieskume súdneho oddelenia sudcu vychádza zo správy o výsledku vnútornej revízie vykonanej na
8
súde, na ktorý bol sudca pridelený alebo preložený. Ak správa o výsledku vnútornej revízie nepostačuje na účely hodnotenia sudcu, komisia sa zameriava najmä na
a)dodržiavanie predpisov o konaní pred súdmi, náležitostí zápisníc a rozhodnutí, dodržiavanie zákonných lehôt na konanie a rozhodnutie,
b)včasnosť vyhotovovania a presvedčivosť rozhodnutí,
c)úroveň prípravy súdnych pojednávaní a priebehu súdnych pojednávaní, využívanie pojednávacích dní a príčiny odročovania pojednávaní; členovia komisie sa na tento účel zúčastňujú náhodne vybraných pojednávaní hodnoteného sudcu.
(2) Ak ide o hodnotenie v súvislosti s výberovým konaním na súd vyššieho stupňa, väčšinu v komisii podľa odseku 1 tvoria sudcovia súdu vyššieho stupňa, ktorých určí sudcovská rada súdu vyššieho stupňa; ak je súdom vyššieho stupňa krajský súd, rozumie sa ním krajský súd, v ktorého obvode vykonáva hodnotený sudca funkciu sudcu.
(3) Pri prieskume súdnych spisov hodnoteného sudcu komisia vychádza z najmenej 10 a najviac 15 súdnych spisov, ale aspoň dvoch súdnych spisov za každý hodnotený rok, a z piatich súdnych spisov, ktoré vyberie hodnotený sudca; nesmie ísť o súdne spisy vo veciach s rovnakým predmetom konania a súčasne väčšina súdnych spisov sa musí týkať vecí, v ktorých bolo vydané rozhodnutie vo veci samej. Prieskum súdnych spisov sa môže týkať len právoplatne skončených vecí; to neplatí, ak ide o reštančné veci.
(4) Na základe vykonaného prieskumu pridelí komisia hodnotenému sudcovi najviac 30 bodov, o čom podá písomnú správu osobe, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu (§ 27b).
(5) Na základe stanovísk odvolacích senátov alebo dovolacích senátov, stanoviska sudcovskej rady k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky a vlastných poznatkov o činnosti hodnoteného sudcu pridelí hodnotenému sudcovi osoba, ktorá vykonáva hodnotenie 27b), najviac 35 bodov.
(6) Na základe výkazov podľa § 27 a vlastných poznatkov o činnosti hodnoteného sudcu pridelí predseda súdu hodnotenému sudcovi najviac 35 bodov, o čom podá písomnú správu osobe, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu (§ 27b).
§ 27e
(1) Výsledkom hodnotenia sudcu je výrok
a)„výborný“, ak súčet bodov pridelených podľa § 27d ods. 4 až 6 je 86 až 100,
b)„dobrý“, ak súčet bodov pridelených podľa § 27d ods. 4 až 6 je 60 až 85,
c)„nevyhovujúci“, ak súčet bodov pridelených podľa § 27d ods. 4 až 6 je 59 a menej.
(2) Výrok podľa odseku 1 musí byť odôvodnený.
(3) Osoba, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu, vypracuje písomné hodnotenie sudcu do 15 dní od predloženia písomných správ podľa § 27d ods. 4 a 6 a oboznámi sudcu s hodnotením najneskôr do 15 dní od vypracovania písomného hodnotenia sudcu.
(4) Sudca je oprávnený žiadať doplnenie alebo spresnenie hodnotenia v lehote 15 dní od jeho doručenia. Ak sudca nepožiada o doplnenie alebo spresnenie hodnotenia v lehote podľa predchádzajúcej vety, je hodnotenie sudcu konečné.
9
(5) Ak osoba, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu, jeho námietkam úplne nevyhovie, sudcovská rada súdu, na ktorom sudca vykonáva svoju funkciu, zaujme k sporným otázkam stanovisko, ktoré sa pripojí k hodnoteniu sudcu. Osoba, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu, môže na základe stanoviska sudcovskej rady zmeniť hodnotenie sudcu; ak zmení hodnotenie sudcu, takto zmenené hodnotenie sudcu je konečné. Hodnotenie sudcu nie je preskúmateľné súdom.
§ 27f
(1) Ak ide o hodnotenie sudcu v súvislosti s výberovým konaním na funkciu predsedu súdu, pri hodnotení sudcu sa vychádza zo skutočností podľa § 27c písm. b), c) a f); ustanovenia § 27d ods. 5 a 6 sa nepoužijú.
(2) Výrok podľa § 27e ods. 1 vychádza zo skutočností zistených podľa odseku 1.
(3) Ak je uchádzačom o funkciu predsedu súdu predseda alebo podpredseda tohto súdu, vyjadrenie podľa § 27c písm. c) zabezpečuje predseda grémia alebo predseda kolégia, ktorého je predseda alebo podpredseda súdu členom.“.
8. V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Evidenciu žiadostí sudcov o preloženie na súd toho istého stupňa vedie súdna rada, ktorá o každej prijatej žiadosti bezodkladne informuje ministerstvo.“.
9. V § 28 odsek 4 znie:
„(4) Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, ktorý je treba požadovať s prihliadnutím na stupeň súdu, na ktorom sa uskutočňuje výberové konanie, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, psychická vyrovnanosť, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka uchádzača. Výberové konanie pozostáva z písomnej časti, psychologického testu a ústnej časti. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.7)“.
10. § 28 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví náležitosti vyhlásenia výberového konania, zoznam dokladov, ktoré predložiť, spôsob vykonania výberového konania, podrobnosti o písomnej časti, psychologickom teste a ústnej časti výberového konania, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania a náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania.“.
11. V § 30 ods. 11 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré nie právoplatne skončené.“.
12. V § 33 ods. 4 sa slovo „návrh“ nahrádza slovami „ministrovi podnet“.
13. V § 41 ods. 3 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
14. V § 50 ods. 3 sa za slovom „ministerstvom“ vypúšťa čiarka a slová „v zmluvných rehabilitačných zariadeniach“.
10
15. V § 116 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu s výrokom „nevyhovujúci“,“.
16. V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) opakované nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu s výrokom „nevyhovujúci“, ak ide o hodnotenie sudcu vykonané podľa § 27a ods. 1 písm. e),“.
17. V § 116 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu na základe hodnotenia sudcu s výrokom „nevyhovujúci“, ak predchádzajúce dve hodnotenia sudcu boli s výrokom „nevyhovujúci“.“.
18. V § 117 ods. 1 písm. b) sa slová „o 15%“ nahrádzajú slovami „o 30%“.
19. V § 117 ods. 9 sa za slovo „priestupok“ vkladá čiarka a slová „za ktorý podľa osobitných predpisov možno uložiť pokutu do 100 eur“.
20. Druhá hlava tretej časti vrátane nadpisu znie:
DRUHÁ HLAVA
DISCIPLINÁRNY SENÁT
§ 119
(1) Disciplinárnu zodpovednosť zisťuje a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárny senát. Disciplinárne konanie vo veci predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vykonáva Ústavný súd Slovenskej republiky.
(2) Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný a jeho predseda a jeden člen musia byť sudcovia a jeden člen iná osoba ako sudca. Odvolací disciplinárny senát je päťčlenný a jeho predseda a dvaja členovia musia byť sudcovia a dvaja členovia iné osoby ako sudcovia.
(3) Zákonným sudcom na účely disciplinárneho konania je predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu vybraný do disciplinárneho senátu podľa tohto zákona.
(4) Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje najvyšší súd.“.
21. Za § 119 sa vkladajú § 119a až 119e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠119a
(1) Súdna rada volí na obdobie troch rokov 10 predsedov disciplinárnych senátov a 30 členov disciplinárnych senátov, ktorí sa na účely vytvárania disciplinárnych senátov zaraďujú do troch databáz:
a)databázy predsedov senátov zvolených z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami,
11
b)databázy, ktorá 15 členov senátov zvolených z kandidátov navrhnutých ministrom, z ktorých je osem sudcov podľa § 119b ods. 1,
c)databázy, ktorá 15 členov senátov zvolených z kandidátov navrhnutých národnou radou, z ktorých je osem sudcov podľa § 119b ods. 1.
(2) Sudcovské rady, minister a národná rada navrhujú súdnej rade kandidátov na základe žiadosti súdnej rady. V žiadosti na predloženie návrhov na kandidátov súdna rada určí
a)počet členov disciplinárnych senátov alebo predsedov disciplinárnych senátov, ktorých bude voliť na základe návrhu jednotlivých navrhovateľov,
b)databázu, do ktorej sa má voliť,
c)či je potrebné zvoliť sudcu alebo inú osobu ako sudcu a
d)lehotu na predloženie návrhov na kandidátov, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(3) Sudcovské rady, minister a národná rada predložia súdnej rade dvojnásobný počet kandidátov na členov disciplinárnych senátov alebo kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov, ktorých bude súdna rada voliť. Ak bol ten istý kandidát navrhnutý viacerými navrhovateľmi, súdna rada si od toho, koho návrh bol doručený neskôr, bez zbytočného odkladu vyžiada nový návrh na kandidáta.
(4) Ak nebol zvolený potrebný počet predsedov disciplinárneho senátu alebo členov disciplinárneho senátu v jednotlivých databázach, vyhlási súdna rada bezodkladne v potrebnom rozsahu doplňujúce voľby.
(5) Predseda súdnej rady je povinný zabezpečiť zverejňovanie databáz podľa odseku 1 na webovom sídle súdnej rady a bezodkladné zverejňovanie všetkých zmien v týchto databázach.
§ 119b
(1) Za predsedu disciplinárneho senátu a za člena disciplinárneho senátu môže byť zvolený len sudca,
a)ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov,
b)proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie, alebo trestné stíhanie,
c)ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
d)ktorý nie je členom súdnej rady, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu.
(2) Za člena disciplinárneho senátu môže byť zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá
a)spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e),
b)vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov,
c)nie je členom súdnej rady.
(3) Sudca môže byť zvolený za predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a iná osoba ako sudca za člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4) Na účely disciplinárneho konania sa sudcovia zvolení podľa odseku 1, ktorí nie sudcami najvyššieho súdu, považujú za sudcov dočasne pridelených podľa § 12 ods. 1 na najvyšší súd; nezakladá to však nárok na základný plat alebo príplatky, ktoré takému prideleniu zodpovedajú podľa tohto zákona. Iná osoba ako sudca, ktorá je zvolená za člena
12
disciplinárneho senátu, vykonáva funkciu člena disciplinárneho senátu bez nároku na odmenu; však nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie člena disciplinárneho senátu podľa osobitného predpisu.16)
Vytváranie disciplinárnych senátov
§ 119c
(1) Trojčlenný disciplinárny sa vytvára náhodným výberom tak, aby
a)predseda disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. a),
b)jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. b),
c)jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. c).
(2) Päťčlenný disciplinárny senát sa vytvára náhodným výberom tak, aby
a)predseda disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. a),
b)dvaja členovia disciplinárneho senátu boli vybratí z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. b),
c)dvaja členovi disciplinárneho senátu boli vybratí z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. c).
(3) Náhodný výber podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva prostredníctvom technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania výberu člena disciplinárneho senátu a predsedu disciplinárneho senátu. Podmienka náhodného výberu je splnená vtedy, ak sa výber uskutočňuje aspoň z piatich predsedov disciplinárnych senátov alebo aspoň z piatich členov disciplinárnych senátov, z ktorých aspoň dvaja členovia inými osobami ako sudcami 119b ods. 2), a to v každej databáze členov disciplinárneho senátu. Technické a programové prostriedky podľa prvej vety sú súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.
(4) Predseda súdnej rady je povinný bezodkladne zverejniť na webovom sídle súdnej rady zloženie disciplinárneho senátu; rovnako je povinný zverejňovať zmeny v personálnom zložení disciplinárnych senátov.
§ 119d
(1) Ak nie je ďalej ustanovené inak, disciplinárny senát sa vytvára podľa § 119c pre každý návrh na začatie disciplinárneho konania, pre každý návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak tento návrh nie je podaný spolu s návrhom na začatie disciplinárneho konania, pre každú námietku zaujatosti a pre každé odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu prvého stupňa pri zaevidovaní týchto návrhov v podateľni súdu podľa § 119 ods. 4.
(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu sa prideľuje náhodným výberom predsedovi senátu, a to pri jej zaevidovaní v podateľni súdu podľa § 119 ods. 4.
(3) Ak predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu zaradený do disciplinárneho senátu vytvoreného podľa § 119c nemôže po dobu aspoň šiestich týždňov vykonávať svoju funkciu, vyberie sa náhodným výberom z príslušnej databázy nový predseda disciplinárneho senátu alebo nový člen disciplinárneho senátu. Rovnako sa postupuje aj
13
vtedy, ak je predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu vylúčený z konania a rozhodovania (§ 121).
(4) Ak bude vec prvostupňovému disciplinárnemu senátu vrátená na ďalšie konanie, bude pridelená tomu prvostupňovému disciplinárnemu senátu, ktorému bola pôvodne pridelená.
(5) Každé ďalšie odvolanie podané v disciplinárnom konaní sa prideľuje tomu odvolaciemu senátu, ktorý bol vytvorený pri prvom podanom odvolaní v tomto disciplinárnom konaní; to platí rovnako aj pre konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.
(6) Každá ďalšia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní sa prideľuje tomu disciplinárnemu senátu, ktorý bol vytvorený pri prvej podanej námietke zaujatosti v tomto disciplinárnom konaní; to platí rovnako aj pre konanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.
(7) Z rozhodovania v odvolacom disciplinárnom senáte je vylúčený predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu, ktorý sa zúčastnil na rozhodovaní prvostupňového disciplinárneho senátu, a naopak.
§ 119e
Zánik funkcie predsedu disciplinárneho senátu
a člena disciplinárneho senátu
(1) Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu zanikne
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)zánikom funkcie sudcu,
c)ustanovením sudcu za predsedu alebo podpredsedu súdu,
d)zvolením sudcu za člena súdnej rady,
e)právoplatnosťou rozhodnutia disciplinárneho senátu o uložení disciplinárneho opatrenia,
f)ak člen disciplinárneho senátu alebo predseda disciplinárneho senátu, ktorý je sudcom prestane spĺňať podmienky podľa § 119b ods. 1,
g)ak člen disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom, prestane spĺňať podmienky podľa § 119b ods. 2 alebo
h)vzdaním sa funkcie člena disciplinárneho senátu alebo predsedu disciplinárneho senátu.
(2) Ak v disciplinárnom konaní začatom pred uplynutím funkčného obdobia predsedu disciplinárneho senátu alebo niektorého z jeho členov bol prednesený na ústnom pojednávaní návrh na začatie disciplinárneho konania, disciplinárne konanie dokončí tento senát v rovnakom zložení, aj keď funkčné obdobie predsedu disciplinárneho senátu alebo niektorého z jeho členov už uplynulo.
(3) Ak v disciplinárnom senáte vytvorenom podľa § 119c zanikne funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu z iného dôvodu ako uplynutím funkčného obdobia, vyberie sa chýbajúci predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu náhodným výberom z príslušnej databázy; bezodkladné vykonanie úkonov spojené s náhodným výberom zabezpečuje predseda súdu podľa § 119 ods. 4.“.
14
22. Poznámka pod čiarou k odkazu 28c sa vypúšťa.
23. V § 120 ods. 3 písm. a) sa slová „v ktorého obvode sudca vykonáva svoju funkciu“ nahrádzajú slovami „ak ide o sudcu tohto krajského súdu alebo sudcu okresného súdu v obvode tohto krajského súdu“.
24. V § 120 ods. 3 písm. d) sa slová „súdnej rade, ak ide“ nahrádzajú slovami „ministrovi, ak ide o“.
25. V § 120 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo súdna rada“, za slová „prejednať vec“ sa vkladá čiarka a slová „ak podľa osobitných predpisov horná sadzba pokuty neprevyšuje 800 eur,“, vypúšťajú sa slová „písm. a) alebo b)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je vec odovzdaná alebo postúpená ministrovi podľa odseku 3, minister podá návrh na začatie disciplinárneho konania.“.
26. V § 120 ods. 7 sa vypúšťajú slová „[§ 116 ods. 2 písm. e)]“ a slová „od ukončenia tohto konania“ sa nahrádzajú slovami „odo dňa spáchania tohto disciplinárneho previnenia“.
27. V § 120 ods. 8 sa za slovo „opiera“ vkladá čiarka a slová „ako aj skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že návrh na začatie disciplinárneho konania je podaný včas“.
28. V § 120 ods. 9 posledná veta znie: „Ten kto vzal návrh na začatie disciplinárneho konania späť nemôže už v takomto prípade podať nový návrh.“.
29. V § 121 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
30. V § 121 sa vypúšťa odsek 3.
31. V § 126 ods. 1 sa slová „Sudcovi, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, jeho obhajcovi“ nahrádzajú slovami „Obhajcovi sudcu, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie“.
32. V § 129 ods. 1 sa slová „na disciplinárne konanie alebo od oznámenia priestupku disciplinárnemu súdu príslušným orgánom“ nahrádzajú slovami „na začatie disciplinárneho konania“.
33. V § 129 ods. 7 druhej vete sa za slovo „písomne“ vkladajú slová „do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia“.
34. § 134 znie:
㤠134
(1) K zahladeniu disciplinárneho postihu za disciplinárne previnenie, priestupok alebo za iné porušenie zákona dochádza po uplynutí jedného roka od vykonania disciplinárneho opatrenia, a ak sa upustilo od uloženia disciplinárneho opatrenia od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.
15
(2) K zahladeniu disciplinárneho postihu za závažné disciplinárne previnenie, za ktoré nebolo uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu, dochádza po uplynutí troch rokov od vykonania disciplinárneho opatrenia.
(3) Ak splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, na žiadosť sudcu mu predseda disciplinárneho senátu bezodkladne vydá osvedčenie o zahladení disciplinárneho postihu.“.
35. V § 150 odsek 2 znie:
„(2) Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti sudcu sa primerane použije prvá časť Trestného zákona a na disciplinárne konanie sa primerane použije Trestný poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, pri posudzovaní.“.
36. Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.
37. Za § 151u sa vkladajú § 151v a 151w, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2012
§ 151v
(1) Predsedovia disciplinárnych senátov ustanovení do tejto funkcie pred 1. januárom 2012 sa od 1. januára 2012 považujú za predsedov disciplinárnych senátov zvolených podľa § 119a ods. 1 a od 1. januára 2012 sa zaraďujú do databázy podľa § 119a ods. 1 písm. a); ich funkčné obdobie sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ustanoveného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011.
(2) Členovia disciplinárnych senátov zvolení pred 1. januárom 2012 z kandidátov navrhnutých ministrom sa od 1. januára 2012 považujú za členov disciplinárnych senátov zvolených podľa § 119a ods. 1 a od 1. januára 2012 sa zaraďujú do databázy podľa § 119a ods. 1 písm. b); ich funkčné obdobie sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ustanoveného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011.
(3) Členovia disciplinárnych senátov zvolení pred 1. januárom 2012 z kandidátov navrhnutých národnou radou sa od 1. januára 2012 považujú za členov disciplinárnych senátov zvolených podľa § 119a ods. 1 a od 1. januára 2012 sa zaraďujú do databázy podľa § 119a ods. 1 písm. c); ich funkčné obdobie sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ustanoveného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011.
(4) Členovia disciplinárnych senátov zvolení ako sudcovia disciplinárneho súdu a určení k 31. decembru 2011 rozvrhom práce disciplinárneho súdu ako náhradníci sa od 1. januára 2012 považujú za členov disciplinárnych senátov ustanovených podľa predpisov účinných od 1. januára 2012 a od 1 januára 2012 sa zaraďujú do databázy
a)podľa § 119a ods. 1 písm. a), ak bol člen disciplinárneho senátu zvolený pred 1. januárom 2012 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami,
b)podľa § 119a ods. 1 písm. b), ak bol člen disciplinárneho senátu zvolený pred 1. januárom 2012 z kandidátov navrhnutých ministrom,
c)podľa § 119a ods. 1 písm. c), ak bol člen disciplinárneho senátu zvolený pred 1. januárom 2012 z kandidátov navrhnutých národnou radou.
16
(5) Funkčné obdobie členov disciplinárnych senátov podľa odseku 4 sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ustanoveného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011.
(6) Disciplinárne konanie začaté pred 1. januárom 2012 dokončí disciplinárny senát v zložení podľa stavu k 31. decembru 2011; pri zmene v personálnom obsadení disciplinárneho senátu sa disciplinárny senát doplní podľa predpisov účinných od 1. januára 2012.
§ 151w
(1) Prvýkrát vyhotoví predseda súdu výkaz podľa § 27 k 31. marcu 2012, a to za obdobie roku 2011 a zabezpečí jeho zverejnenie podľa § 27 ods. 5 najneskôr do 30. apríla 2012.
(2) Prvé hodnotenie sudcu podľa § 27a ods. 1 písm. a) sa podľa predpisov účinných od 1. januára 2012 vykoná
a)k 31. decembru 2013, ak ide o sudcu, ktorý k 1. januáru 2012 vykonáva funkciu sudcu 25 a viac rokov; hodnoteným obdobím je obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013,
b)k 31. decembru 2014, ak ide o sudcu, ktorý k 1. januáru 2012 vykonáva funkciu sudcu od 15 do 25 rokov; hodnoteným obdobím je obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2014,
c)k 31. decembru 2015, ak ide o sudcu, ktorý k 1. januáru 2012 vykonáva funkciu sudcu od 5 do 15 rokov; hodnoteným obdobím je obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2015,
d)k 31. decembru 2016, ak ide o sudcu, ktorý k 31. decembru 2016 vykonáva funkciu sudcu aspoň päť rokov a ktorý nebol k 31. decembru 2016 hodnotený.
(3) Ak v čase od 1. januára 2012 do 31. decembra 2016 sudca požiada podľa § 27a ods. 1 písm. d) o hodnotenie, hodnoteným obdobím je obdobie piatich rokov, ktoré predchádzajú hodnoteniu sudcu.
(4) Hodnotenie sudcu podľa § 27a ods. 1 písm. c) možno po 1. januári 2012 vykonať len za obdobie, ktoré začína plynúť od 1. januára 2012.“.
Čl. III
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. a zákona č. 192/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľná s funkciou člena súdnej rady.“.
2. V § 37 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „písm. a) až e)“.
3. V § 37 ods. 4 druhá veta znie: „Výberové konanie sa vykonáva formou pohovoru s uchádzačom.“.
17
4. V § 38 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) zvolením za člena súdnej rady,“.
5. V § 51 ods. 4 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmena v obsadení súdu sudcami v prípade senátnej veci je dôvodom na prerozdelenie vecí len, ak sa v dôsledku tejto zmeny zmení nadpolovičná väčšina členov senátu,“.
6. Doterajší text § 82b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Štatistické údaje o činnosti súdov zverejňuje ministerstvo podľa odseku 1 každoročne k 28. februáru, a to za predchádzajúci kalendárny rok.“.
7. § 92 sa dopĺňa odsekom 3, ktoré znie:
„(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví náležitosti vyhlásenia výberového konania, zoznam dokladov, ktoré uchádzač predložiť, spôsob vykonania výberového konania, podrobnosti o pohovore s uchádzačom, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania a náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.