VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-26278/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
453
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2011