PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2299/2011
440
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. júla 2011
o pozmenení návrhov na pridelenie poslaneckých návrhov zákonov na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
1. svoje rozhodnutie z 10. júna 2011 č. 400, ktorým som navrhol prideliť návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša GALBAVÉHO, Jozefa VISKUPIČA a Magdalény VÁŠÁRYOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (tlač 395)
v časti B písm. b) tak, že navrhujem určiť lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania
návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní,
2. svoje rozhodnutie z 9. júna 2011 č. 399, ktorým som navrhol prideliť návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 410)
v časti B písm. b) tak, že navrhujem určiť lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania
návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní,
3. svoje rozhodnutie z 10. júna 2011 č. 416, ktorým som navrhol prideliť návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 412)
v časti B písm. b) tak, že navrhujem určiť lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania
návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní,
4. svoje rozhodnutie z 10. júna 2011 č. 417, ktorým som navrhol prideliť návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Zoltána HORVÁTHA,
Moniky GIBALOVEJ a Eriky JURINOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 415)
v časti B písm. b) tak, že navrhujem určiť lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania
návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní,
5. svoje rozhodnutie z 10. júna 2011 č. 418, ktorým som navrhol prideliť návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla PAVLISA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 417)
v časti B písm. b) tak, že navrhujem určiť lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania
návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní,
6. svoje rozhodnutie z 13. júna 2011 č. 422, ktorým som navrhol prideliť návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 418)
v časti B písm. b) tak, že navrhujem určiť lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania
návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní,
7. svoje rozhodnutie z 13. júna 2011 č. 423, ktorým som navrhol prideliť návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 419)
v časti B písm. b) tak, že navrhujem určiť lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania
návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní,
8. svoje rozhodnutie z 13. júna 2011 č. 424, ktorým som navrhol prideliť návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 420)
v časti B písm. b) tak, že navrhujem určiť lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania
návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Richard S u l í k v. r.