NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-1628/2011
541
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. júla 2011
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Richard S u l í k v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Anna V i t t e k o v á v. r.
Péter V ö r ö s v. r.