NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2288/2011
521
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. júna 2011
k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 388) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbua dopravu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do26. augusta 2011 a v gestorskom výbore do 31. augusta 2011.
Richard S u l í k v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Anna V i t t e k o v á v. r.
Péter V ö r ö s v. r.
2