NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2306/2011
512
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júna 2011
k vládnemu návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbua dopravu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do26. augusta 2011 a v gestorskom výbore do 31. augusta 2011.
Richard S u l í k v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Anna V i t t e k o v á v. r.
Péter V ö r ö s v. r.
2