ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
34. schôdza
Číslo: CRD-1736/2011
228
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
1. predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní z 15. júna 2011 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
2
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2. spoločnú spravodajkyňu výboru Janu Dubovcovú, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 228
z 15. júna 2011
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360)
__________________________________________________________________________
1. V čl. I v 1. bode v § 9 ods. 2 sa slová „má znaky priestupku1a) nahrádzajú slovami „je priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1a)“.
Z dikcie navrhovaného § 9 ods. 2 ako aj zo znenia poznámky pod čiarou k odkazu 1a) sa vyvodiť, že sa zaviesť možnosť prejednať priestupok podľa zákona o priestupkoch, ako aj podľa osobitných predpisov, preto sa navrhuje výslovné uvedenie oboch týchto možností. Z navrhovaného znenia by totiž mohlo vyplývať, že sa prejednať len priestupok podľa osobitných zákonov, ale podľa samotného zákona o priestupkoch nie. Súčasne navrhujeme používať pojem „priestupok“, nie „má znaky priestupku“ Ústava SR v čl. 78 ods. 3 hovorí o možnosti prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví
zákon.
2. V čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 1a) sa vypúšťajú slová „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,“.
Navrhuje sa vypustenie zákona, v ktorom nie výslovne uvedené priestupky.
3. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona
2
Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z.z., zákona č. 97/1999 Z.z., zákona č. 226/2000 Z.z., zákona č. 124/2002 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z., zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 324/2004 Z.z., zákona č. 586/2004 Z.z., zákona č. 546/2005 Z.z., zákona č. 94/2006 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 71/2008 Z.z., zákona č. 520/2008 Z.z., zákona č. 400/2009 Z.z., zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení takto:
„V § 14 sa vypúšťa odsek 5.“.
Doterajšie čl. II až IV sa označia ako čl. III až V.
Odstraňuje sa rozpor medzi dvomi právnymi predpismi rovnakej právnej sily, ktorý by vznikol schválením navrhovaného znenia zákona o priestupkoch.
4. V čl. II v úvodnej vete sa zlomok „359/1996“ nahrádza zlomkom „350/1996“ a za slová „zákona č. 38/2010 Z. z.“ sa vkladajú slová „a zákona č. 153/2011 Z. z.“.
Legislatívno-technické úpravy doplnenie ostatnej novely rokovacieho poriadku.
5. V čl. II v § 139a sa slová „má znaky priestupku“ nahrádzajú slovami „je priestupkom“.
Nadväzuje na zmenu navrhovanú v čl. I v 1. bode.