1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
14. schôdza výboru
Číslo: CRD-2338/2011
73
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 16. júna 2011
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie a druhé čítanie o návrhu zákona podľa § 71 a § 77 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
na svojej 14. schôdzi k vládnemu návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a doplnení niektorých zákonov (tlač 403);
A.k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo pri rokovaní o vládnom návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 403) za gestorský výbor;
B.u r č u j e
v súlade s § 77 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Viliama Novotného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona v prvom a v druhom čítaní;
2
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Darina G a b á n i o v á
overovateľka výboru