ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
35. schôdza
Číslo: CRD-1722/2011
248
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. júna 2011
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 360a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 360a);
B. p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, Janu Dubovcovú na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 odsek 4, § 84 odsek 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej