Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
V ý p i s
zo zápisnice z 20. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie konanej 16. júna 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie
prerokoval 16. júna 2011 na svojej 20. schôdzi návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 347)
Poslanecký návrh zákona na rokovaní výboru uviedol poslanec Jaroslav Suja.
Spravodajcom výboru bol poslanec Ľuboš Martinák.
Po rozprave výbor na návrh spravodajcu hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo prítomných 7 poslancov.
Za návrh predneseného uznesenia hlasoval 1 poslanec, proti hlasoval 1 poslanec a 5 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesenia neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ľuboš MartinákMária S a b o l o v á
overovateľ výboru predsedníčka výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
20. schôdza výboru
K číslu: 1690/2011
Návrh
97
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 16. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 347)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.