Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
20. schôdza výboru
K číslu: 1722/2011
95
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 28. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1900 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1900 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1900 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov schváliť;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru
oznámiť stanovisko výboru k predloženému poslaneckému návrhu zákona predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Ľuboš MartinákMária S a b o l o v á
overovateľ výboru predsedníčka výboru