Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
20. schôdza výboru
K číslu: 2306/2011
101
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 16. júna 2011
k vládnemu návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
na svojej 20. schôdzi 16. júna 2011 k vládnemu návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408)
A. k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pri rokovaní vládneho návrhu zákona o tabakových výrobkoch (tlač 408) rozhodnutím č. 398 z 9. júna 2011 za gestorský výbor;
B.u r č u j e
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Jána Goliana, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k predmetnému materiálu v prvom čítaní;
2
C. u k l a d á
predsedníčke výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ľuboš MartinákMária S a b o l o v á
overovateľ výboru predsedníčka výboru