NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD - 1688/2011
338a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (ďalej len gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 443 z 24. mája 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva
a národnostné menšiny.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Návrh zákona odporučili schváliť:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 189 zo 14. júna 2011,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 68 z 27. júna 2011.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona prerokoval dňa 15. júna 2011, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh zákona prerokoval dňa 13. júna 2011, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali prijali tieto návrhy:
K Čl. I
1.V 1. bode sa slová „§ 4 ods. 1 a 3 alebo § 4 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 4 alebo § 4 ods. 5“.
Ide o legislatívno-technické úpravy.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.Za 1. bod sa vkladá nový 2. bod, ktorý nie:
„2. V § 4 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odseky 2, 4 a 5 neustanovujú inak“.“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.2. bod znie:
„ 2. V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Rodičovský príspevok je mesačne 50 % sumy uvedenej v odseku 1, ak aspoň jedna z oprávnených osôb
a) za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nepoberala materské 16) alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte,
b) za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok
1. nebola nemocensky poistená najmenej 270 dní; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu,18a) alebo obdobie vykonávania zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti,18b) z ktorých nebola povinne nemocensky poistená, alebo
2. sa nestala absolventom strednej školy alebo vysokej školy,
c) sa sústavne nepripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole, alebo
d)nevykonáva zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, nevykonáva obdobnú činnosť mimo územia Slovenskej republiky, alebo nečerpá rodičovskú dovolenku.
(3) Ak sa obdobia uvedené v odseku 2 písm. b) prvom bode navzájom kryjú, započítavajú sa len raz.“.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.
4
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:
18a) § 49a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
18b) § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
S cieľom zohľadniť aktívny a zodpovedný prístup rodičov pri zabezpečovaní potrieb svojej rodiny navrhuje sa rozšíriť okruh poberateľov rodičovského príspevku v plnej výške nielen pri zohľadnení aktivity jedného z rodičov v minulosti ale aj pri zohľadnení aktuálnej aktivity. Navrhuje sa, aby sa rodičovský príspevok vo výške 190,10 eura poskytoval aj v prípade, ak jeden z rodičov študuje na strednej alebo vysokej škole alebo sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V 2. bode § 4 odsek 2 znie:
„(2) Rodičovský príspevok je mesačne 50 % sumy uvedenej v odseku 1, ak
a) sa aspoň jednej z oprávnených osôb za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok neposkytovalo materské16) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte,
b) aspoň jedna z oprávnených osôb za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nebola nemocensky poistená najmenej 270 dní; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu,18a) alebo
c) sa aspoň jedna z oprávnených osôb nepripravuje na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa nestala absolventom vysokej školy alebo strednej školy za posledné 4 roky predchádzajúce vzniku nároku na rodičovský príspevok.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
5
5.V 3. bode sa slová „V § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „V § 4 ods. 4“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením odsekov v § 4.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V 4. bode sa slová „V § 4 ods. 4“ nahrádzajú slovami „V § 4 ods. 5“ a slová „odsekoch 1 a 3 alebo odsekoch 2 a 3“ sa nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 4 alebo odsekoch 2 a 4“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením odsekov v § 4.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V 5. bode sa slová „V § 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „V § 4 ods. 6“ a slová „odsekov 1 a 3 alebo odseku 4“ sa nahrádzajú slovami “odsekov 1 a 4 alebo odseku 5“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením odsekov v § 4.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.Za 5. bod sa vkladá nový 6. bod, ktorý znie:
„6. V § 5 ods. 7 sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 4 alebo § 4 ods. 5“.“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.
6
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.6. bod znie:
„ 6. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak jedna z oprávnených osôb počas vyplácania rodičovského príspevku získa 270 dní povinného nemocenského poistenia vrátane obdobia nemocenského poistenia podľa § 4 ods. 2 písm. b) prvého bodu, rodičovský príspevok sa zvýši od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.“.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
Navrhuje sa v novom odseku 2, aby dĺžka nemocenského poistenia za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok, ktorá bola kratšia ako 270 dní, sa pripočítala k obdobiu nemocenského poistenia získanej rodičom po vzniku nároku na rodičovský príspevok vo výške 50 %. Uvedeným postupom sa umožní zvýšiť zníženú sumu rodičovského príspevku v priebehu jeho poskytovania, nielen v situáciách súvisiacich s aktuálnou aktivitou rodiča, ale aj v situácii, ak rodič podmienku nemocenského poistenia 270 dní splní pripočítaním počtu dní nemocenského poistenia, ktoré získal pred vznikom nároku na rodičovský príspevok.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10. 7. a 8. bod znejú:
„7. V § 7 ods. 3 sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami „ods. 5“.
8. V § 7 ods. 5 písm. c) sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „ § 4 ods. 1 a 4 alebo § 4 ods. 5“.“.
Ide o legislatívno-technické úpravy.
Výbor NR SR pre sociálne veci
7
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V 9. bode sa slová „31. december 2011“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „30. jún 2012“ v príslušnom tvare a slová „1. január 2012“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „1. júl 2012“ v príslušnom tvare a v § 12c ods. 3 sa slová „v sume podľa zákona účinného od 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „v sume podľa zákona účinného do 30. júna 2012“.“
Ide o zosúladenie dátumov v prechodných ustanoveniach s dátumom účinnosti zákona a o ponechanie priznanie rodičovského príspevku vo výške podľa doterajšieho zákona.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 125/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 226 ods. 1 písmeno j) znie :
„j) poskytovať elektronickými prostriedkami na žiadosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje o materskom vyplácanom Sociálnou poisťovňou a údaje o obdobnej dávke ako materské v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a údaje o počte dní nemocenského poistenia vrátane obdobia podľa § 49a a obdobia nemocenského poistenia v inom členskom štáte Európskej únie,
8
v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a ďalšie údaje na účely rodičovského príspevku a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa; podrobnosti o poskytovaní údajov sa upravia dohodou, ktorú uzatvorí Sociálna poisťovňa s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,“.“.
Doterajšie články II a III sa označujú ako články III a IV.
V tejto súvislosti sa vykoná zmena v názve zákona tak, že slová „neskorších predpisov“ sa nahrádzajú slovami „zákona č. 513/2010 Z. z. a slová „a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ sa nahrádzajú slovami „ a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
V nadväznosti na nové podmienky poskytovania rodičovského príspevku a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa v zákone o sociálnom poistení sa novo upravuje rozsah údajov, potrebných k posúdeniu žiadosti o rodičovský príspevok a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. V záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa potrebné údaje zasielala elektronicky priamo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na jeho žiadosť, pričom podrobnosti zasielania údajov upraví dohoda uzatvorená medzi Sociálnou poisťovňou a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
K čl. II
13.Čl. II znie:
„Čl. II
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 10 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
9
posudzuje, poberateľom rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu,20e) dávka podľa odseku 2 sa zníži o 95 Eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20e znie:
„20e) § 4 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. ..../2011 Z. z. .“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.Za 1.bod sa vkladajú nový 2. bod až 4. bod, ktoré znejú:
„2. V § 5 ods. 6 sa slová „odseku 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. b)“.
3. V § 5 ods. 7 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 5“.“.
4. V § 10 ods. 1 sa slová „v § 5 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „v § 5 ods. 5“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vloženie nového odseku 4 do § 5.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
15.K Čl. III
V Čl. III sa slová „1. septembra 2011.“ nahrádzajú slovami „1. júla 2012.“.
Navrhuje s a posunutie účinnosti návrhu zákona z 1. septembra 2011 na 1. júl 2012.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
10
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 odsek 4 písmeno f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
s c h v á l i ť .
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne:
- spoločne o bodoch 1 3, 5 13 a 15 so stanoviskom gestorského výboru schváliť,
- spoločne o bodoch 4 a 14 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Natáliu Blahovú na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 80 z 27. júna 2011.
Bratislava 27. júna 2011
Július B r o c k a v. r.
predseda výboru