VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1688/201114. schôdza výboru
68
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 27. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
prerokoval
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
2
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338) s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru,
aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky spracoval spoločne so spravodajcom výboru do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zaujal stanovisko výboru v súlade s § 79 ods. 1 a ods. 4 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších a predložil ju na schválenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorskému výboru.
Július Brocka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Ľubica Rošková
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 68
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338)
___________________________________________________________________
K Čl. I
1.V 1. bode sa slová „§ 4 ods. 1 a 3 alebo § 4 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 4 alebo § 4 ods. 5“.
2.Za prvý bod sa vkladá nový druhý bod, ktorý nie:
„2. V § 4 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odseky 2, 4 a 5 neustanovujú inak“.“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.
Ide o legislatívno-technické úpravy.
3.2. bod znie:
„ 2. V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Rodičovský príspevok je mesačne 50 % sumy uvedenej v odseku 1, ak aspoň jedna z oprávnených osôb
a) za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nepoberala materské 16) alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte,
b) za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok
1. nebola nemocensky poistená najmenej 270 dní; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu,18a) alebo obdobie vykonávania
4
zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti,18b) z ktorých nebola povinne nemocensky poistená, alebo
2. sa nestala absolventom strednej školy alebo vysokej školy,
c) sa sústavne nepripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole, alebo
d)nevykonáva zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, nevykonáva obdobnú činnosť mimo územia Slovenskej republiky, alebo nečerpá rodičovskú dovolenku.
(3) Ak sa obdobia uvedené v odseku 2 písm. b) prvom bode navzájom kryjú, započítavajú sa len raz.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:
18a) § 49a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
18b) § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
S cieľom zohľadniť aktívny a zodpovedný prístup rodičov pri zabezpečovaní potrieb svojej rodiny navrhujem rozšíriť okruh poberateľov rodičovského príspevku v plnej výške nielen pri zohľadnení aktivity jedného z rodičov v minulosti ale aj pri zohľadnení aktuálnej aktivity. Navrhuje sa, aby sa rodičovský príspevok vo výške 190,10 eura poskytoval aj v prípade, ak jeden z rodičov študuje na strednej alebo vysokej škole alebo sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.
4.V 3. bode sa slová „V § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „V § 4 ods. 4“.
5.V 4. bode sa slová „V § 4 ods. 4“ nahrádzajú slovami „V § 4 ods. 5“ a slová „odsekoch 1 a 3 alebo odsekoch 2 a 3“ sa nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 4 alebo odsekoch 2 a 4“.
6.V 5. bode sa slová „V § 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „V § 4 ods. 6“ a slová „odsekov 1 a 3 alebo odseku 4“ sa nahrádzajú slovami “odsekov 1 a 4 alebo odseku 5“.
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s doplnením odsekov v § 4.
5
7.Za 5. bod sa vkladá nový 6. bod, ktorý znie:
„6. V § 5 ods. 7 sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 4 alebo § 4 ods. 5“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.
Ide o legislatívno-technické úpravy.
8.6. bod znie:
„ 6. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak jedna z oprávnených osôb počas vyplácania rodičovského príspevku získa 270 dní povinného nemocenského poistenia vrátane obdobia nemocenského poistenia podľa § 4 ods. 2 písm. b) prvého bodu, rodičovský príspevok sa zvýši od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
Navrhuje sa spresnenie bodu 6 vložením nového odseku 2. Navrhuje sa, aby dĺžka nemocenského poistenia za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok, ktorá bola kratšia ako 270 dní, sa pripočítala k obdobiu nemocenského poistenia získanej rodičom po vzniku nároku na rodičovský príspevok vo výške 50 %. Uvedeným postupom sa umožní zvýšiť zníženú sumu rodičovského príspevku v priebehu jeho poskytovania, nielen v situáciách súvisiacich s aktuálnou aktivitou rodiča, ale aj v situácii, ak rodič podmienku nemocenského poistenia 270 dní splní pripočítaním počtu dní nemocenského poistenia, ktoré získal pred vznikom nároku na rodičovský príspevok.
9. 7. a 8. bod znejú:
„7. V § 7 ods. 3 sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami „ods. 5“.
8. V § 7 ods. 5 písm. c) sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami § 4 ods. 1 a 4 alebo § 4 ods. 5“.“.
Ide o legislatívno-technické úpravy.
10.V 9. bode sa slová „31. december 2011“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „30. jún 2012“ v príslušnom tvare a slová „1. január 2012“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „1. júl 2012“ v príslušnom tvare a v § 12c ods. 3 sa slová „v sume podľa zákona účinného od 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „v sume podľa zákona účinného do 30. júna 2012“.“
6
Ide o zosúladenie dátumov v prechodných ustanoveniach s dátumom účinnosti zákona a o ponechanie priznanie rodičovského príspevku vo výške podľa doterajšieho zákona.
11.Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„ Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 125/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 226 ods. 1 písmeno j) znie :
„j) poskytovať elektronickými prostriedkami na žiadosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje o materskom vyplácanom Sociálnou poisťovňou a údaje o obdobnej dávke ako materské v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a údaje o počte dní nemocenského poistenia vrátane obdobia podľa § 49a a obdobia nemocenského poistenia v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a ďalšie údaje na účely rodičovského príspevku a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa; podrobnosti o poskytovaní údajov sa upravia dohodou, ktorú uzatvorí Sociálna poisťovňa s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,“.“.
Doterajšie články II a III sa označujú ako články III a IV.
V tejto súvislosti sa vykoná zmena v názve zákona tak, že slová „neskorších predpisov“ sa nahrádzajú slovami „zákona č. 513/2010 Z. z. a slová „a ktorým sa
7
mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ sa nahrádzajú slovami a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
V nadväznosti na nové podmienky poskytovania rodičovského príspevku a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa v zákone o sociálnom poistení sa novo upravuje rozsah údajov, potrebných k posúdeniu žiadosti o rodičovský príspevok a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. V záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa potrebné údaje zasielala elektronicky priamo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na jeho žiadosť, pričom podrobnosti zasielania údajov upraví dohoda uzatvorená medzi Sociálnou poisťovňou a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
12.K Čl. II
Čl. II znie:
„Čl. II
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 10 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, poberateľom rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu,20e) dávka podľa odseku 2 sa zníži o 95 Eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20e znie:
„20e) § 4 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. ..../2011 Z. z. .“.“.
Ide o legislatívno-technické úpravy.
13.K Čl. III
V Čl. III sa slová „1. septembra 2011.“ nahrádzajú slovami „1. júla 2012.“.
Navrhuje sa posunutie účinnosti návrhu zákona z 1. septembra 2011 na 1. júl 2012.
8