Národná rada Slovenskej republiky
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-1628/2011
318a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. mája 2011 č. 425 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 14. júna 2011 č. 207
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením zo 14 júna 2011 č. 195.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením zo 16. júna 2011 č. 143.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
uznesením z 15. júna 2011 č. 84.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením zo 16. júna 2011 č. 73.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V § 4 ods. 3 sa za slovo „poskytnutá“ vkladá slovo „dotácia“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V § 10 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „o poskytnutí dotácie“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 9 ods. 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
o bodoch 1 a 2 hlasovať spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 23. júna 2011 č. 173.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 23. júna 2011
Stanislav J a n i š, v.r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodárstvo, výstavbu a dopravu