Národná rada Slovenskej republiky
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-1733/2011
364a
Informácia
o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 364) v druhom čítaní
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 31. mája 2011 č. 475 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 15. júna 2011 a neprijal platné uznesenie, nakoľko navrhované uznesenie nezískalo súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval 16. júna 2011 a neprijal platné uznesenie, nakoľko navrhované uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
2
IV.
Gestorský výbor rokoval 23. júna 2011 o spoločnej správe výborov s odporúčaním návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schváliť.
Spoločnú správu výbor neschválil. Uznesením z 23. júna 2011 č. 144 poveril poslanca Národnej rady Slovenskej republiky A. Přidala, aby podľa § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledkoch rokovania a predložil návrh na ďalší postup.
Bratislava 23. júna 2011
Stanislav J a n i š, v.r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodárstvo, výstavbu a dopravu