Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
32. schôdza výboru
Číslo: CRD -1733 /2011 - VHVD
144
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 23. júna 2011
k určeniu spravodajcu k informácii o výsledku prerokovania Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 364);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s c h v a ľ u j e
prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 364);
B.n e s ch v á l i l k nej navrhované uznesenie;
C.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu A. Přidala (Ľ. Vážneho), poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť informáciu o prerokovaní návrhu poslancov NR SR;
2. predložiť Národnej rade SR návrhy podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovateľ výboru