Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
18. schôdza výboru
Č: CRD-1742/2011
Návrh
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 21. júna 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) – druhé čítanie a
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) ;
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky , o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona.
Martin FEDOR
predseda výboru
Gábor GÁL
overovateľ výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Výpis zo zápisnice Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť k bodu 13
z 21. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) – druhé čítanie
Výbor o návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný. (Z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 6 poslancov).
Martin FEDOR
predseda výboru