Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
18. schôdza výboru
Č: CRD-1722/2011
Návrh
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 21. júna 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) – druhé čítanie a
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky , o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona.
Martin FEDOR
predseda výboru
Gábor GÁL
overovateľ výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 8k2
Pripomienky
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) – druhé čítanie
______________________________________________________________________
1.V Čl. I bod 1. v § 9 ods. 2 sa slová „má znaky priestupku1a) sa nahrádzajú slovami „je priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1a)“.
Z dikcie navrhovaného § 9 ods. 2 ako aj zo znenia poznámky pod čiarou k odkazu 1a) sa vyvodiť, že sa zaviesť možnosť prejednať priestupok podľa zákona o priestupkoch, ako aj podľa osobitných predpisov, preto sa navrhuje výslovné uvedenie oboch týchto možností. Z navrhovaného znenia by totiž mohlo vyplývať, že sa prejednať len priestupok podľa osobitných zákonov, ale podľa samotného zákona o priestupkoch nie. Súčasne navrhujeme používať pojem „priestupok“, nie „má znaky priestupku“ Ústava SR v čl. 78 ods. 3 hovorí o možnosti prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví
zákon.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 1a) sa vypúšťajú slová „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,“.
Navrhuje sa vypustenie zákona, v ktorom nie výslovne uvedené priestupky.
3.V Čl. I bod 3. v § 9 ods. 3 sa slová „konania na mieste samom, konajúci orgán o tom vykoná záznam a vec odstúpi“ nahrádzajú slovami „priestupku v blokovom konaní, správny orgán o tom napíše záznam a vec postúpi“.
Navrhuje sa úprava, ktorá používa terminológiu zákona o priestupkoch.
4.K Čl. II v úvodnej vete Čl. II sa zlomok „359/1996“ nahrádza zlomkom „350/1996“
a za slová „zákona č. 38/2010 Z. z.“ sa vkladajú slová „a zákona č. 153/2011 Z. z.“.
Legislatívno-technické úpravy doplnenie ostatnej novely rokovacieho poriadku.
Výpis zo zápisnice Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť k bodu 12
z 21. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) – druhé čítanie
Výbor prerokoval uvedený materiál na svojej 18. schôdzi dňa 21. júna 2011.
Výbor neprijal uznesenie, nakoľko pri hlasovaní o jeho návrhu nebol podľa § 52 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 13, bolo prítomných 6 poslancov.
Martin FEDOR
predseda výboru