Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
30. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1629/2011 - VHVD
143
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
zo 16. júna 2011
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo 16. júna 2011 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov S. Janiša (M. Glváča), aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Príloha
k uzneseniu č. 143
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318)
1.V § 4 ods. 3 sa za slovo „poskytnutá“ vkladá slovo „dotácia“.
Spresnenie ustanovenia.
2.V § 10 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „o poskytnutí dotácie“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 9 ods. 2.