VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1722/201113. schôdza výboru
75
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 16. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
prerokoval
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia schváliť;
2
C.ukladá
predsedovi výboru,
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Július Brocka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Ľubica Rošková
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 75
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360)
___________________________________________________________________
1.V Čl. I bod 1. v § 9 ods. 2 sa slová „má znaky priestupku1a) sa nahrádzajú slovami „je priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1a)“.
Z dikcie navrhovaného § 9 ods. 2 ako aj zo znenia poznámky pod čiarou k odkazu 1a) sa vyvodiť, že sa zaviesť možnosť prejednať priestupok podľa zákona o priestupkoch, ako aj podľa osobitných predpisov, preto sa navrhuje výslovné uvedenie oboch týchto možností. Z navrhovaného znenia by totiž mohlo vyplývať, že sa prejednať len priestupok podľa osobitných zákonov, ale podľa samotného zákona o priestupkoch nie. Súčasne navrhujeme používať pojem „priestupok“, nie „má znaky priestupku“ Ústava SR v čl. 78 ods. 3 hovorí o možnosti prejednať priestupok, o ktorom to
ustanoví zákon.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 1a) sa vypúšťajú slová „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,“.
Navrhuje sa vypustenie zákona, v ktorom nie výslovne uvedené priestupky.
4
3.V Čl. I bod 3. v § 9 ods. 3 sa slová „konania na mieste samom, konajúci orgán o tom vykoná záznam a vec odstúpi“ nahrádzajú slovami „priestupku v blokovom konaní, správny orgán o tom napíše záznam a vec postúpi“.
Navrhuje sa úprava, ktorá používa terminológiu zákona o priestupkoch.
4.K Čl. II v úvodnej vete Čl. II sa zlomok „359/1996“ nahrádza zlomkom „350/1996“ a za slová „zákona č. 38/2010 Z. z.“ sa vkladajú slová „a zákona č. 153/2011 Z. z.“.
Legislatívno-technické úpravy doplnenie ostatnej novely rokovacieho poriadku.
5.V Čl. I sa za bod 2. vkladajú nové body 3. až 6., ktoré znejú:
3. V § 60 ods. 1 písm. a) znie:
„a) vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb alebo právnických osôb; vysvetlenie od maloletého alebo mladistvého je možné vyžadovať len za prítomnosti jeho zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorá sa osobne stará o maloletého alebo mladistvého na základe rozhodnutia podľa osobitných predpisov8b) alebo zástupcu zariadenia v ktorom je maloletý alebo mladistvý umiestnený na základe rozhodnutia súdu podľa osobitných predpisov8c) alebo zástupcu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8b) a 8c) znejú:
8b) Napríklad § 44 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
8c) Napríklad § 75a Občianskeho súdneho poriadku
§ 44 ods. 3 písm. c) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
4. V § 60 sa v ods. 3 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) oznámi zákonnému zástupcovi, fyzickej osobe, ktorá sa osobne stará o maloletého na základe rozhodnutia podľa osobitných predpisov8b) alebo zariadeniu v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu podľa osobitných predpisov8c) a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spáchanie priestupku maloletým.“.
5. V § 74 odsek 2 znie:
„(2) Ak je obvineným z priestupku mladistvý, správny orgán na ústne pojednávanie predvolá aj zákonného zástupcu mladistvého a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak je mladistvý na základe rozhodnutia podľa osobitných predpisov8b) zverený do osobnej starostlivosti
5
fyzickej osobe alebo je na základe rozhodnutia súdu podľa osobitných predpisov8c) umiestený v zariadení, správny orgán upovedomí o nariadenom ústnom pojednávaní aj tieto osoby. Rozhodnutie o priestupku sa oznamuje všetkým osobám podľa prvej a druhej vety.
6. V § 81 ods. 1 a v § 92 ods. 1 sa slová „orgán starostlivosti o dieťa“ nahrádzajú slovami „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“.
V bode 3 sa zavádza povinnosť orgánov oprávnených na objasňovanie priestupkov vyžadovať vysvetlenie od mladistvých a maloletých len v prítomnosti ich zákonných zástupcov alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené rozhodnutím súdu do starostlivosti (napr. pestún) alebo zástupcu zariadenia (napr. detského domova) v ktorom je dieťa umiestnené rozhodnutím súdu (napr. o ústavnej starostlivosti) alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Táto úprava za cieľ uľahčiť priebeh objasňovania priestupkov v prípadoch, ak sa vyjadrenie žiada od maloletých alebo mladistvých, zvýšiť hodnovernosť priebehu vysvetľovania ako aj výsledkov vysvetlení v prípadoch ak vysvetlenie podáva maloletý alebo mladistvý, zabezpečiť výchovné pôsobenie konania o priestupkoch na deti vo fáze ich objasňovania a v neposlednom rade zabrániť možnému ohrozeniu detí prípadným nevhodným vedením priebehu vysvetľovania osobitne ak sa vysvetlenie žiada od dieťaťa, ktoré nie je páchateľom priestupku.
Navrhované znenie v bode 4 za cieľ zvýšiť informovanosť nielen zákonných zástupcov maloletých osôb, ktoré nie zodpovedné za spáchanie priestupku podľa § 5 ods.1, ale aj osoby, ktorým je takéto dieťa zverené do starostlivosti a orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Takéto informovanie právnických a fyzických osôb zodpovedných za dieťaťa môže viesť k včasnému a kvalitnejšiemu vyhodnocovaniu patologického správania maloletých páchateľov a následne k voľbe a uplatňovaniu rôznych sociálnych opatrení a to v prípade potreby aj represívnejšieho charakteru.
V novelizačnom bode 5 sa navrhuje predvolanie týchto osôb v prípade prejednania priestupku, ktorého sa dopustili mladiství páchatelia.
Úprava v bode 6. je legislatívno-technického charakteru.