VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1628/201113. schôdza výboru
73
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 16. júna 2011
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
prerokoval
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Július Brocka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Ľubica Rošková
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 73
Pozmeňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318)
___________________________________________________________________
1.V § 4 ods. 3 sa za slovo „poskytnutá“ vkladá slovo „dotácia“.
Spresnenie ustanovenia.
2.V § 10 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „o poskytnutí dotácie“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 9 ods. 2.