VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1629/201113. schôdza výboru
72
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 16. júna 2011
k vládnemu návrhu zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
prerokoval
vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Július Brocka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Ľubica Rošková
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 72
Pozmeňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317);
___________________________________________________________________
V čl. I, sa v § 8 odseky 1 a 2 dopĺňajú písmenom d), ktoré znie:
„d) súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním údajov uvedených v žiadosti podľa osobitného predpisu.x).
Poznámka pod čiarou k odkazu x znie:
„x) § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
Medzi náležitosti žiadosti o bytovú náhradu sa dopĺňa súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov, ktorý je potrebný podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.