ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
34. schôdza
Číslo: CRD-1629/2011
207
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. júna 2011
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 207
zo 14. júna 2011
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318)
___________________________________________________________________________
1.V § 4 ods. 3 sa za slovo „poskytnutá“ vkladá slovo „dotácia“.
Spresnenie ustanovenia.
2.V § 10 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „o poskytnutí dotácie“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 9 ods. 2.