ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
34. schôdza
Číslo: CRD-1628/2011
206
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. júna 2011
k vládnemu návrhu zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 206
zo 14. júna 2011
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I, sa v § 8 odseky 1 a 2 dopĺňajú písmenom d), ktoré znie:
„d) súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním údajov uvedených v žiadosti podľa osobitného predpisu.x).
Poznámka pod čiarou k odkazu x znie:
„x) § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
Medzi náležitosti žiadosti o bytovú náhradu sa dopĺňa súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov, ktorý je potrebný podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. V čl. I v § 12 sa vo všetkých tvaroch slovo „2017“ nahrádza slovom „2014“.
V záujme zvýšenia ochrany vlastníkov reštituentov - sa skracuje lehota, v ktorej nájomca za stanovených podmienok možnosť riešiť svoju bytovú otázku žiadosťou o bytovú náhradu.
3. V čl. III sa slová „1 septembra 2011“ nahrádzajú slovami „15. septembra 2011“.
Zmena účinnosti sa navrhuje v záujme zachovania lehôt ďalšieho legislatívneho procesu a dostatočne dlhej legisvakačnej lehote.