Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
15. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1742/2011
V ý p i s
zo zápisnice z 15. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport konanej dňa 16. júna 2011
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
prerokoval 16. júna 2011 návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) druhé čítanie na návrh poslankyne Jany Žitňanskej hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo prítomných 13 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 7 poslanci, nikto nebol proti, 5 poslanci sa zdržali hlasovania, 1 poslanec nehlasoval.
Andrej Kolesík Dušan Čaplovič
overovateľ výboru predseda výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
15. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1742/2011
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 16. júna 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
predmetný návrh zákona schváliť
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému výboru (Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky) informáciu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výbore.
Andrej Kolesík Dušan Čaplovič
overovateľ výboru predseda výboru