Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
30. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1742/2011 - VHVD
V ý p i s
zo zápisnice 30. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
___________________________________________________________________
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) na 30. schôdzi konanej 16. júna 2011.
Návrh vo výbore odôvodnil poslanec L. Solymos.
Spravodajcom výboru bol poslanec A. Přidal, člen výboru.
Výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
O návrhu uznesenia, ktoré predložil poslanec A. Přidala hlasovali poslanci
nasledovne. Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu bolo prítomných 9 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 7 poslanci, 2 poslanci boli proti a 1 poslanec sa zdržal hlasovania, hlasovali všetci poslanci.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
30. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1742/2011 - VHVD
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
zo 16. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) schváliť v znení pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t