Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
30. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1722/2011 - VHVD
164
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
zo 16. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) schváliť;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t