Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
19. schôdza výboru
Číslo: 1628/2011
84
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 15. júna 2011
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) a
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) schváliť s týmito pripomienkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Vladimír Faič, v.r.
overovateľ výboru
príloha k uzn. č. 84 – tlač 318
1.V § 4 ods. 3 sa za slovo „poskytnutá“ vkladá slovo „dotácia“.
Spresnenie ustanovenia.
2.V § 10 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „o poskytnutí dotácie“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 9 ods. 2.