Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
14. schôdza výboru
Číslo: CRD-1742/2011
Výpis zo zápisnice
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 16. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) dňa 16. júna 2011.
Predkladateľom ústavného zákona vo výbore bol poslanec Jozef Kollár.
Po ukončení rozpravy výbor nehlasoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 13 poslancov prítomných bolo 6 poslancov.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Darina G a b á n i o v á
overovateľka výboru