Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
14. schôdza výboru
Číslo: CRD-1722/2011
Výpis zo zápisnice
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 16. júna 2011
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) dňa 16. júna 2011
Za skupinu poslancov predložil návrh zákona vo výbore poslanec Jozef Kollár.
Po ukončení rozpravy výbor nehlasoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 13 poslancov prítomných bolo 6 poslancov.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Darina G a b á n i o v á
overovateľka výboru