ZAHRANIČNÝ VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ý p i s
zo zápisnice z 18. schôdze Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila 16. júna 2011
___________________________________________________________________________
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) a na návrh spravodajkyne poslankyne M. Vášáryovej hlasoval o návrhu uznesenia, ktorý je uvedený v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 10 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, žiaden poslanec nehlasoval proti návrhu a 4 poslanci sa hlasovania zdržali. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
František Šebej
predseda výboru
Pavol Kubovič
Iveta Lišková
overovateľ výboru
Príloha
Zahraničný výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
18. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1742/2011
Návrh
U z n e s e n i a
Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. júna 2011
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) a
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
František Šebej
predseda výboru
Pavol Kubovič
Iveta Lišková
overovateľ výboru