Zahraničný výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
18. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1722/2011
75.
U z n e s e n i e
Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. júna 2011
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) a
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
František Šebej
predseda výboru
Pavol Kubovič
Iveta Lišková
overovateľ výboru