VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
13. schôdza výboru
Č. CRD-1742/2011
Výpis zo zápisnice Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 13. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366)
O poslaneckom návrhu ústavného zákona výbor rokoval bez prítomnosti zástupcu navrhovateľa – skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Spravodajkyňou výboru bola poslankyňa Renáta Zmajkovičová, ktorá predložila návrh na uznesenie uvedený v prílohe.
Výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. (Za návrh hlasovalo 6 poslancov, proti 3 poslanci, 1 poslanec sa zdržal. Počet členov výboru je 11, na hlasovaní bolo prítomných 10 poslancov.)
Renáta ZmajkovičováAnna Belousovová
overovateľka výboru predsedníčka výboru
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
13. schôdza výboru
Č. CRD-1742/2011
Návrh
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 13. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366),
C.ukladá
predsedníčke výboru informovať gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o prijatom uznesení.
Renáta Zmajkovičová Anna Belousovová
overovateľka predsedníčka výboru