VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
13. schôdza výboru
Č. CRD-1688/2011
Výpis zo zápisnice Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 13. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338)
Poslanecký návrh zákona na schôdzi výboru odôvodnil poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovít Kaník.
Spravodajcom výboru bol poslanec Ľubomír Želiezka, ktorý predložil návrh na uznesenie uvedený v prílohe. Iný návrh uznesenia predložený nebol.
Výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. (Za návrh hlasovalo 5 poslancov, proti 6 poslancov, nikto sa nezdržal. Počet členov výboru je 11, na hlasovaní boli prítomní všetci.)
Renáta ZmajkovičováAnna Belousovová
overovateľka výboru predsedníčka výboru
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
13. schôdza výboru
Č. CRD-1688/2011
Návrh
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 13. júna 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.nesúhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní
o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338),
C.ukladá
predsedníčke výboru informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prijatom uznesení.
Renáta Zmajkovičová Anna Belousovová
overovateľka predsedníčka výboru