PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2305/2011
397
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. júna 2011
o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 407), doručený 9. júna 2011
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
B. u r č i ť
1. k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
2. lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 26. augusta 2011 a v gestorskom výbore do 31. augusta 2011.
Richard S u l í k v. r.