Návrh
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ............. 2011,
ktorým sa ustanovuje sadzba poplatku za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení, výška poplatku za vedenie účtu stavebného sporiteľa, na ktorý sa poukazujú vklady sporenia, výška poplatku za vedenie účtu stavebného sporiteľa, na ktorý sa poukazujú splátky stavebného úveru a výška poplatku za poskytnutie stavebného úveru
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)Sadzba poplatku za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení je najviac 0,9 % z cieľovej sumy.
(2)Výška poplatku za vedenie účtu stavebného sporiteľa, na ktorý sa poukazujú vklady sporenia je najviac 12 eur ročne.
(3)Výška poplatku za vedenie účtu stavebného sporiteľa, na ktorý sa poukazujú splátky stavebného úveru je najviac 12 eur ročne.
(4)Výška poplatku za poskytnutie stavebného úveru je 0 eur.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.