Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej radyč. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákono stavebnom sporení“), sa navrhujú prijať legislatívne opatrenia na riešenie problémov identifikovaných v oblasti štátnej podpory financovania stavebného sporenia.
Jedným z takýchto problémov je skutočnosť, že objem medziúverov výrazne prevyšuje objem zvýhodnených stavebných úverov a štát tak prostredníctvom štátnej prémie prevažne podporuje poskytovanie komerčných úverov na bývanie. Medziúver je de facto stavebný úver poskytovaný za komerčných podmienok tým stavebným sporiteľom, ktorí ešte len začali sporiť alebo ktorí síce splnili podmienky sporenia svojich vkladov, ale ďalšie podmienky na pridelenie zvýhodneného stavebného úveru ešte nespĺňajú 12 ods. 2 písm. a) zákona o stavebnom sporení).
V tejto súvislosti sa navrhuje prijať také opatrenie, ktoré by demotivovalo stavebného sporiteľa zobrať si komerčný medziúver, a to tým, že sa vylúči nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa fyzickú osobu počas čerpania a splácania medziúveru. Priemerná doba splatnosti medziúverov sa pohybuje okolo 10 rokov.
Toto bude viesť sporiteľov k zodpovednému zadlžovaniu sa, pretože budú viac motivovaní k dlhodobému sporeniu, ktoré je podporované štátnou prémiou, a k prípadnému následnému získaniu zvýhodneného stavebného úveru, ako doposiaľ. Celkovo by toto opatrenie malo smerovať k postupnému znižovaniu objemu medziúverov, pretože sa čiastočne znevýhodnia podmienky pre stavebných sporiteľov na čerpanie takýchto úverov. Zároveň by takéto opatrenie mohlo vytvoriť tlak na zníženie úrokových sadzieb medziúverov, a to jednak z dôvodu zníženia dopytu po týchto úveroch, ako aj z dôvodu samotného obmedzenia možnosti poberania štátnej podpory počas čerpania a splácania medziúveru, ktorá určitým spôsobom kompenzuje zvýšenú úrokovú sadzbu tohto úveru. Obmedzenie štátnej podpory pre stavebných sporiteľov počas čerpania a splácania medziúveru prispeje aj k postupnému znižovaniu nárokov na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu v najbližších rokoch.
Toto opatrenie sa nebude týkať stavebných sporiteľov spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorí používajú medziúvery na financovanie obnovy, rekonštrukcie, údržby, ako aj odstraňovania systémových a iných porúch spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov.
Ďalším identifikovaným problémom v oblasti stavebného sporenia je to, že neúmerná výška poplatkov stavebných sporiteľní znižuje stavebným sporiteľom celkový efekt a prínos štátnej podpory.
Preto sa navrhuje ustanoviť, aby uplatnenie nároku na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou bolo pre stavebnú sporiteľňu podmienené dodržiavaním sadzby alebo výšky vybraných poplatkov 10 ods. 2 návrhu novely zákona o stavebnom sporení). Pôjde o dodržiavanie výšky alebo sadzby poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení, poplatku za vedenie sporiaceho účtu, poplatku za vedenie úverového účtu a poplatku za
poskytnutie stavebného úveru, ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo financií SR.
Z dôvodu potreby včasného a presnejšieho odhadovania nárokov na štátnu prémiu, ktorá sa vypláca ročne vždy na začiatku kalendárneho roka za predchádzajúci rok, sa navrhuje osobitne upraviť určenie výpočtu nároku na štátnu prémiu v tom kalendárnom roku, v ktorom došlo k uzavretiu zmluvy o stavebnom sporení, na ktorú sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu. Podľa doterajšej právnej úpravy je totiž možné na získanie plnej ročnej štátnej prémie uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení a vložiť celý ročný vklad v decembri kalendárneho roka, pričom táto štátna prémia je na účet stavebného sporiteľa pripísaná takmer hneď na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka. To znamená, že ak zoberieme do úvahy, že štátna prémia charakter úrokovej prémie, súčasný systém nezohľadňuje potrebu adekvátnej časovej viazanosti vkladov v prvom roku sporenia s cieľom získania plnej štátnej prémie. Preto Ministerstvo financií SR navrhuje prijať taký výpočet štátnej prémie za prvý rok sporenia, ktorý sa bude odvíjať od výšky a časovej viazanosti vkladov poukazovaných na účet stavebného sporiteľa.
Vzhľadom na to, že zámerom niektorých z navrhovaných opatrení je zefektívnenie štátnej podpory stavebného sporenia, návrh novely zákona o stavebnom sporení predpokladá pozitívny finančný vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh novely zákona bude mať čiastočne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh novely zákona o stavebnom sporení bude mať sumárne pozitívne sociálne vplyvy. Návrh novely zákona nebude mať vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: 3. mája 2011 – 6. mája 2011
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Obmedzenie poskytovania štátnej prémie stavebnému sporiteľovi - fyzickej osobe za obdobie, počas ktorého spláca medziúver, bude znamenať zníženie nárokov na štátnu prémiu počnúc rokom 2012, za ktorý bude štátna prémia podľa zákona vyplatená v rozpočtovom roku 2013. Z tohto titulu sa predpokladá pozitívny vplyv návrhu novely zákona o stavebnom sporení na rozpočet verejnej správy, ktorý vo finančnom vyjadrení predpokladá zníženie výdavkov štátneho rozpočtu na štátnu prémiu počnúc rozpočtovým rokom 2013 o 6 mil. eur, keďže približne 15 % z celkového ročného nároku na štátnu prémiu (cca 40 mil. eur) sa týka stavebných sporiteľov, ktorí čerpajú a splácajú medziúver.
Osobitná úprava určovania štátnej prémie za kalendárny rok, v ktorom bola uzatvorená prémiovo zvýhodnená zmluva o stavebnom sporení, predpokladá ďalšiu úsporu výdavkov štátneho rozpočtu, a to tiež počnúc rozpočtovým rokom 2013. Tento pozitívny vplyv návrhu novely zákona o stavebnom sporení môže vo finančnom vyjadrení predstavovať ročné zníženie výdavkov na štátnu prémiu až o takmer 4 mil. eur oproti súčasnému stavu.
Podmienenie uplatnenia nároku na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou dodržiavaním výšky alebo sadzby určitých poplatkov vyberaných stavebnými sporiteľňami zvýši reguláciu podmienok, na základe ktorých sa vykonáva stavebné sporenie. Týmto spôsobom dôjde k určitému zníženiu príjmov z poplatkov stavebných sporiteľní, ktoré sa prvýkrát prejaví za účtovné obdobie roka 2012. Toto zníženie bude ročne predstavovať približne 10 mil. eur.
Neutrálny sociálny vplyv v roku 2013 a pozitívny sumárny sociálny vplyv v sume 1, 2 mil. eur v roku 2014 a 2015, ktorý sa pri prvom opatrení týka približne 15 % stavebných sporiteľov fyzických osôb z celkového počtu 830 tisíc, ktorí si uplatňujú nárok na štátnu prémiu a pri druhom opatrení sa tento vplyv týka pre rok 2012 (2013, 2014) 50% (40%, 30%) novouzavretých zmlúv o stavebnom sporení a skladá sa:
1.zo súčtu negatívnych vplyvov 10 (9, 8) mil. eur spôsobených:
a.stratou nároku na štátnu prémiu pri poskytnutí medziúveru v sume 6 mil. eur a
b.osobitnou úpravou určovania štátnej prémie za kalendárny rok, v ktorom bude uzatvorená prémiovo zvýhodnená zmluva o stavebnom sporení, ktorú nemusí stavebný sporiteľ splniť na získanie štátnej prémie v prvom roku od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení v celkovej sume 4 (3, 2) mil. eur,
2.a z pozitívneho vplyvu vyvolaného návrhom na podmienenie uplatnenia nároku na štátnu prémiu dodržiavaním výšky alebo sadzby určitých poplatkov vyberaných stavebnými sporiteľňami, ktorým sa znížia poplatky v celkovom objeme o 10 mil. eur.
A.4. Alternatívne riešenia
-
A.5. Stanovisko gestorov
V rámci PPK malo k predloženej doložke vplyvov pripomienky Ministerstvo financií SR, ktoré požadovalo v doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy v tab. 1 a tab. 2 doplniť údaje a aktualizovať rozpočtovú kapitolu a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré požadovalo vypracovať analýzu sociálnych vplyvov vrátane uvedenia počtu dotknutých obyvateľov (domácností).
Uvedené pripomienky boli do materiálu zapracované a sú súčasťou doložky vplyvov.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2012
2013
2014
2015
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
-10 000 000
-9 000 000
-8 000 000
v tom: za 017 - program podpory rozvoja bývania, kapitola MDV RR SR
017 06 Štátna prémia v stavebnom sporení
0
-10 000 000
-9 000 000
-8 000 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-10 000 000
-9 000 000
-8 000 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2012
2013
2014
2015
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 170 z 9. marca 2011 k návrhom na zmeny v systéme financovania podpory bývania v SR, ktorým vláda uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií predložiť na rokovanie vlády návrhy legislatívnych úprav, týkajúcich sa financovania podpory bývania.
V zmysle bodu B.1. citovaného uznesenia vlády boli podpredsedom vlády a ministrom financií zriadené dve samostatné pracovné skupiny, jedna na prípravu návrhov zmien v oblasti stavebného sporenia a druhá na prípravu zmien v oblasti hypotekárneho bankovníctva.
Pri tvorbe návrhov opatrení pracovná skupina vychádzala z identifikovaných problémov v oblasti stavebného sporenia, ktoré boli popísané v rámci spomínaného vládou schváleného materiálu „Návrhy na zmeny v systéme financovania podpory bývania v SR“.
Výsledkom predkladaného návrhu zákona sú legislatíve úpravy zákona o stavebnom sporení, ktorých cieľom je zefektívnenie štátnej podpory stavebného sporenia v dvoch rovinách, a to aby jednak došlo k postupnému znižovaniu výdavkov štátneho rozpočtu na štátnu prémiu a zároveň aby efekty a prínosy štátnej podpory viac pociťovali samotní stavební sporitelia.
.......................................................................................................................................................
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Počet uzatvorených zmlúv o medziúvere s uplatnením nároku na štátnu prémiu sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 120 tisíc.
Predpokladaný počet novouzatvorených zmlúv o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu je ročne 150 tisíc. Z dôvodu navrhovaných zmien v súvislosti s osobitnou úpravou určovania štátnej prémie za kalendárny rok, v ktorom bude uzatvorená prémiovo zvýhodnená zmluva o stavebnom sporení predpokladáme, že v roku 2012 nesplní podmienku na získanie štátnej prémie v prvom roku sporenia približne 50 % z uvedeného počtu sporiteľov, pričom tento podiel sa bude postupne pre nasledujúce roky znižovať o 10 % ročne.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2012
2013
2014
2015
Počet zmlúv o medziúvere, pri ktorých stavební sporitelia stratia nárok na štátnu prémiu
-120 000
- 120 000
-120 000
-120 000
Počet novouzatvorených prémiovo zvýhodnených zmlúv o stavebnom sporení, z ktorých stavební sporitelia nesplnia podmienku na získanie štátnej prémie v prvom roku sporenia
-75 000
-60 000
-45 000
-30 000
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Keďže priemerná ročná suma štátnej prémie je pre stavebných sporiteľov splácajúcich medziúver približne 50 eur, vynásobením počtom zmlúv (120 tisíc) poklesne nárok na štátnu prémiu na rok 2012 o približne 6 mil. eur, ktorá bude vyplácaná v rozpočtovom roku 2013.
Osobitná úprava určovania štátnej prémie za kalendárny rok, v ktorom bola uzatvorená prémiovo zvýhodnená zmluva o stavebnom sporení (ročne okolo 150 tisíc zmlúv) bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet vo finančnom vyjadrení a môže predstavovať zníženie počtu zmlúv o 50 % (40%, 30%), z ktorých stavební sporitelia nesplnia podmienku na získanie plnej výšky štátnej prémie v prvom roku sporenia, čím dôjde k zníženiu výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2013 (2014, 2015) oproti súčasnému stavu na štátnu prémiu o takmer 4 (3, 2) mil. eur.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Tri stavebné sporiteľne.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Jedná sa o zníženie príjmov z poplatkov stavebných sporiteľní.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
V súvislosti s implementáciou návrhu sa znížia príjmy z poplatkov o približne 10 mil. eur ročne.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Zvýšenie nákladov na vykonávanie stavebného sporenia.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Zefektívni sa poskytovanie podpory na stavebné sporenie.
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Negatívnym vplyvom pre stavebných sporiteľov – fyzické osoby je, že:
1.za obdobie, počas ktorého splácajú medziúver, stratia nárok na štátnu prémiu počnúc rokom 2012, za ktorý bude štátna prémia podľa zákona vyplatená v rozpočtovom roku 2013,
2.osobitnou úpravou určovania štátnej prémie za kalendárny rok, v ktorom bude uzatvorená prémiovo zvýhodnená zmluva o stavebnom sporení sa môže spôsobiť, že časť stavebných sporiteľov nesplní podmienky nároku na plnú výšku štátnej prémie, a to tiež počnúc rozpočtovým rokom 2013.
Pozitívnym vplyvom pre stavebných sporiteľov – fyzické osoby je:
1.podmienenie uplatnenia nároku na štátnu prémiu dodržiavaním výšky alebo sadzby určitých poplatkov vyberaných stavebnými sporiteľňami, ktoré zabezpečí pre týchto stavebných sporiteľov úsporu výdavkov na poplatkoch, spojených so systémom stavebného sporenia.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
Neutrálny vplyv v roku 2013 a celkový pozitívny vplyv v sume 1, 2 mil. eur v roku 2014, 2015 sa skladá:
1.zo súčtu negatívnych vplyvov 10 (9, 8) mil. eur spôsobených:
a.stratou nároku na štátnu prémiu pri poskytnutí medziúveru v sume 6 mil.
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
eur (týka sa cca 15% stavebných sporiteľov z celkového počtu 830 tis.),
b.osobitnou úpravou určovania výpočtu nároku na štátnu prémiu za kalendárny rok, v ktorom bude uzatvorená prémiovo zvýhodnená zmluva o stavebnom sporení, v celkovej sume 4 (3, 2) mil. eur,
2.a z pozitívneho vplyvu vyvolaného návrhom na podmienenie uplatnenia nároku na štátnu prémiu dodržiavaním výšky alebo sadzby určitých poplatkov vyberaných stavebnými sporiteľňami, ktorým sa znížia poplatky v celkovom objeme o 10 mil. eur.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Predpokladá sa zníženie objemu prostriedkov zo stavebného sporenia vynakladaných na účely získania alebo obnovy bývania.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Predkladaný návrh neutrálny vplyv na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Predkladaný návrh neutrálny vplyv na zamestnanosť.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Z dôvodu, že návrhom zákona sa stavebnému sporiteľovi fyzickej osobe obmedzuje nárok na štátnu prémiu počas čerpania a splácania stavebného úveru poskytnutého za komerčných podmienok (viď bod 7 návrhu novely zákona), je na účely oprávnenosti sledovania nárokov na štátnu prémiu nevyhnutné zabezpečiť do centrálnej evidencie predkladanie ďalších údajov, a to konkrétne dátumu poskytnutia a dátumu splatenia takéhoto úveru.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu, že vložením nového odseku 4 do § 10 zákona o stavebnom sporení sa doterajší odsek 4 prečísluje na odsek 5 (viď bod 5 návrhu novely zákona), preto je potrebné túto zmenu premietnuť aj do súvisiaceho ustanovenia § 6 ods. 5 zákona.
K bodu 3
Ustanovuje sa nová podmienka stavebného sporenia, konkrétne pre uplatnenie nároku na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou voči štátnemu rozpočtu, ktorá spočíva v dodržiavaní výšky alebo sadzby vybraných poplatkov. Pôjde o poplatok za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení, poplatok za vedenie účtu stavebného sporiteľa, na ktorý sa poukazujú vklady sporenia, poplatok za vedenie účtu stavebného sporiteľa, na ktorý sa poukazujú splátky stavebného úveru a poplatok za poskytnutie stavebného úveru, pričom výšku alebo sadzbu takéhoto poplatku, ktorá nemôže byť prekročená, aby mohla stavebná sporiteľňa uplatniť nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií SR.
K bodu 4
Ide o úpravu súvisiacu s vložením nového odseku 4 do § 10 zákona, ktorým sa iným spôsobom určí štátna prémia za kalendárny rok ako je ustanovená v odseku 3. Zároveň sa v záujme jednoznačnosti legislatívne upraví doterajšie znenie odseku 3 tak, aby bolo nespochybniteľné, že štátna prémia sa za príslušný kalendárny rok určí z ročného vkladu, ktorý bol pripísaný na účet stavebného sporiteľa v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 5
Vložením nového odseku 4 do § 10 zákona sa ustanovuje osobitný spôsob určenia štátnej prémie v kalendárnom roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu prémiovo zvýhodnenej zmluvy o stavebnom sporení, a to tak, že štátna prémia sa v tomto kalendárnom roku bude vypočítavať štvrťročne, pričom rozhodujúci bude kumulatívny stav vkladov ku koncu príslušného kalendárneho štvrťroka. V ďalších rokoch sporenia sa bude štátna prémia určovať podľa § 10 ods. 3.
K bodu 6
Z dôvodu osobitného určenia štátnej prémie v kalendárnom roku, v ktorom došlo k uzavretiu prémiovo zvýhodnenej zmluvy o stavebnom sporení, je potrebné vstúpiť aj do ustanovenia doterajšieho § 10 ods. 6 druhej vety (po prečíslovaní odseku 7), ktoré upravuje súhrnný ročný limit štátnej prémie, vypočítanej za kalendárny rok, v ktorom vyplynul nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikol nárok na štátnu prémiu uzavretej v priebehu kalendárneho roka.
K bodu 7
Vložením nového odseku 4 do § 10a zákona sa ustanoví, že stavebnému sporiteľovi fyzickej osobe nepatrí štátna prémia za kalendárny rok v ktorom čerpá stavebný úver poskytnutý za komerčných podmienok, tzv. medziúver, ako aj za každý ďalší kalendárny rok do úplného splatenia takéhoto úveru.
K bodu 8
Do zákona sa vkladá nový § 13j, ktorý rieši prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012. Navrhovaným prechodným ustanovením v odseku 1 sa upraví, že osobitné určenie výpočtu nároku na štátnu prémiu v kalendárnom roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy o stavebnom sporení, sa prvýkrát použije na zmluvy o stavebnom sporení uzavreté od 1. januára 2012. Prechodným ustanovením odseku 2 sa upraví, že dodržanie výšky alebo sadzby vybraných poplatkov zo strany stavebnej sporiteľne bude podmienkou pre uplatnenie nároku na štátnu prémiu prvýkrát za kalendárny rok 2012. Zároveň sa týmto prechodným ustanovením upraví, že stavebnému sporiteľovi fyzickej osobe, ktorej bol poskytnutý medziúver, nebude patriť štátna prémia počnúc kalendárnym rokom 2012. Z dôvodu jednoznačnosti sa týmto ustanovením zároveň potvrdí, že na štátnu prémiu za kalendárny rok 2011, ktorá bude poskytnutá v roku 2012, sa použije doterajší zákon. Z navrhovanej dikcie by malo byť zároveň nespochybniteľné, že sa nebude do štátneho rozpočtu vracať štátna prémia poskytnutá za kalendárny rok 2010 a predchádzajúce roky, ak bol stavebnému sporiteľovi fyzickej osobe poskytnutý medziúver pred účinnosťou tohto zákona.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012.
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 8. 6. 2011.
Iveta R a d i č o v á, v. r.
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Ivan M i k l o š, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky