NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
____________________________________________________________________
397
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2011
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákonač. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákonač. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) dátum poskytnutia a dátum splatenia stavebného úveru podľa § 12 ods. 2 písm. a) poskytnutého stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a).“.
2. V § 6 ods. 5 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
3. V § 10 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak výška poplatku alebo sadzba poplatku za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení, poplatku za vedenie účtu stavebného sporiteľa, na ktorý sa poukazujú vklady sporenia, poplatku za vedenie účtu stavebného sporiteľa, na ktorý sa poukazujú splátky stavebného úveru alebo poplatku za poskytnutie stavebného úveru účtovaného stavebnému sporiteľovi nepresiahne výšku alebo sadzbu týchto poplatkov ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.“.
4. V § 10 ods. 3 prvej vete sa za slovo „určuje“ vkladá čiarka a slová „ak odsek 4 neustanovuje inak,“ a za slová „podielom z ročného vkladu“ sa vkladajú slová „pripísaného na účet stavebného sporiteľa v príslušnom kalendárnom roku“.
5. V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Zo zmluvy o stavebnom sporení, na ktorú sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu, uzavretej v priebehu kalendárneho roka, sa v tomto kalendárnom roku štátna prémia určuje za každý kalendárny štvrťrok vo výške 1/4 percentuálneho podielu vypočítaného podľa odseku 3 zo sumy vkladov podľa stavu na účte stavebného sporiteľa k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, najviac vo výške 1/4 zo sumy ustanovenej v odseku 3. Na uplatnenie
2
nároku na štátnu prémiu a na pripísanie štátnej prémie za tento kalendárny rok sa § 10b použije rovnako.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
6. V § 10 ods. 7 druhej vete sa za slovo „prémia“ vkladajú slová „z oboch zmlúv“ a vypúšťa sa slovo „určenej“ a slová „z ročných vkladov oboch zmlúv“.
7. V § 10a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a) nepatrí štátna prémia za kalendárny rok, v ktorom mu bol poskytnutý stavebný úver podľa § 12 ods. 2 písm. a) a za každý ďalší kalendárny rok až do splatenia tohto úveru.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
8. Za § 13i sa vkladá § 13j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1) Ustanovenie § 10 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa prvýkrát použije na zmluvu o stavebnom sporení uzavretú od 1. januára 2012.
(2) Ustanovenie § 10 ods. 2 a § 10a ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa prvýkrát použije na štátnu prémiu poskytnutú za kalendárny rok 2012. Na štátnu prémiu za kalendárny rok 2011 poskytnutú v kalendárnom roku 2012 sa použije zákon v znení účinnom do 31. decembra 2011.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.