VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-16198/2011
Národnej rady
Slovenskej republiky
397
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
_______________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta R a d i č o v á
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, jún 2011