Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Podľa prvej vety Čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“
Podľa Čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky: „Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.“
Súčasné znenie zákona nezakladá všetkým občanom rovnaké právo stať sa kandidátom na poslanca NR SR. O možnosti byť volení, resp. o samotnej kandidatúre do NR SR nerozhoduje slobodná vôľa občana, ale politická strana, ktorá ako jediná v zmysle platnej právnej úpravy požíva pasívne volebné právo, t.j. právo byť volený.
Skutočnosť, že pre reálne uplatňovanie práva byť volený vyžaduje vstup do politickej strany, je popieranie základného ľudského práva a slobody ústavného práva byť volený, ktoré by malo byť uplatniteľné bez ohľadu na existenciu alebo vstup do politickej strany.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pán Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Žiadne.
A.5. Stanovisko gestorov
II.Osobitná časť
K čl. I :
K bodu 1
Zavádza sa možnosť stať sa poslancom NR SR osobám, ktoré nie zoskupené v žiadnej politickej strane. Bude tak zabezpečená realizácia pasívneho volebného práva do NR SR pre každého jedného občana bez ohľadu na príslušnosť k politickej strane, možno tak hovoriť o priamom pasívnom volebnom práve.
K bodu 2 – 10
Legislatívno-technická zmena súvisiaca so zavedením priameho pasívneho volebného práva pre každého občana.
K bodu 11
Zavádza sa označenie kandidátnej listiny nezávislých kandidátov spolu s oznamom o zoradení kandidátov podľa abecedy.
K bodu 12 – 24
Legislatívno-technická zmena súvisiaca so zavedením priameho pasívneho volebného práva pre každého občana.
K bodu 25
Dopĺňa sa veta, ktorá zavádza pravidlo rozdelenia získaných mandátov nezávislých kandidátov.
K bodu 26 a 27
Legislatívno-technická zmena súvisiaca so zavedením priameho pasívneho volebného práva pre každého občana.
K bodu 28
V prípade absencie právnej úpravy, ktorá by sa vzťahovala na nezávislých kandidátov, upravuje sa primeraná možnosť použitia právnej úpravy vzťahujúcej sa na politickú stranu.
K čl. II.:
Predkladaný zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. Októbra 2011.